Statūti

I Biedrības nosaukums un vispārīgie noteikumi

1.1.Biedrības nosaukums ir “Latvijas Slimnīcu biedrība”.

1.2. “Latvijas Slimnīcu biedrība” (saīsinājumā LSB) ir brīvprātīga darba devēju organizācija — biedrība, kas apvieno Latvijas slimnīcas neatkarīgi no to īpašuma formas, kā arī organizācijas un personas, kas saistītas ar slimnīcu darbību.

1.3. LSB ievēro Latvijas Republikas likumdošanu.

1.4. LSB juridiskā adrese — Hipokrāta iela 2, Rīga, LV — 1038, Latvija.

1.5. Latvijas Slimnīcu biedrība var izveidot teritoriālās struktūrvienibas bez juridiskas personas tiesībām. Teritoriālās struktūrvienības tiek izveidotas ar biedru sapulces lēmumu.

II Biedrības mērķis, darbības uzdevumi un metodes.

2.1. LSB galvenais mērķis ir uzlabot veselības aprūpes plānošanu un vadīšanu slimnīcās, kā arī Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpi.

2.2. Biedrībai ir sekojoši darbības uzdevumi:

2.2.1. piedalīties nacionālās veselības aprūpes stratēģijas izstrādē un īstenošanā;

2.2.2. organizēt pasākumus un izplatīt informāciju LSB biedriem, kā arī citām iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar veselības aprūpi;

2.2.3. pārstāvēt Latvijas slimnīcas Starptautiskajā Slimnīcu federācijā (IHF) un citās starptautiskās organizācijās;

2.2.4. veicināt un uzturēt citus starptautiskus kontaktus slimnīcu aprūpes organizācijas jomā;

2.2.5. pārstāvēt slimnīcu intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, visās tiesu instancēs un Satversmes tiesā;

2.2.6. veikt slimnīcu ārstnieciskās darbības novērtēšanu un rekomendāciju izstrādi;

2.2.7. pārstāvēt un aizstāvēt slimnīcu ekonomiskās, saimnieciskās, finansiālās un tiesiskās intereses;

2.2.8. tiesības slēgt Ģenerālvienošanos.

2.3. Savu mērķu sasniegšanai Biedrība izlieto LR likumdošanā atļautās metodes, tajā skaitā veic publisko darbību. Biedriba drīkst:

2.3.1. brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

2.3.2. izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

2.3.3. organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās;

2.3.4. uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskām organizācijām;

2.3.5. veikt citu publisko darbību.

III Biedrības darbības termiņš.

3.1. Latvijas Slimnīcu biedrība ir nodarbināta uz nenoteiktu laiku.

IV Biedrības biedri.

4.1.Biedribā ir īsteni biedri, goda biedri un biedru kandidāti.

4.1.1. Īstenie biedri var būt fiziskas un juridiskas personas; -Veselības aprūpes iestādes, kuras atrodas Latvijas republikas teritorijā un kuras biedrībā pārstāv šo iestāžu statūtos noteiktā kārtībā pilnvarotas personas, -fiziskas personas, kuras tieši saistītas ar slimnīcu darbības vadīšanu.

4.1.2. Biedru kandidāti var būt fiziskās un juridiskās personas, kas saistītas ar veselības aprūpi Latvijā, ievēro LSB statūtus un regulāri maksā biedru naudu. Biedru kandidātiem ir ierobežots tiesību apjoms tiem nav balsstiesību biedru sapulcē.

4.1.3.Goda biedri var būt fiziskas un juridiskas personas, kurām ir nopelni veselības aizsardzības jomā vai kuras ir daudz darījušas LSB labā.

V Biedrības biedru tiesības.

5.1.Īsteniem un goda biedriem ir tiesības:

5.1.1.vēlēt un būt ievēlētiem LSB Valdē un Revīzijas komisijā;

5.1.2.piedalīties balsošanā.

5.2.Visiem LSB biedriem

5.2.1.piedalīties LSB organizētajās konferencēs un diskusijās;

5.2.2.izstāties no LSB, par to brīdinot Valdi;

5.2.3.saņemt informāciju par LSB darbību.

5.3. LSB biedriem ir tiesības:

5.3.1.piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.3.2.saņemt informāciju par biedrības darbību, tajā skaitā iepazīties institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.3.3.piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

VI Biedrības biedru pienākumi.

6.1. Atbalstīt LSB darbību, ievērot LSB Statūtus, pildīt biedru sapulces un biedrības Valdes lēmumus.

6.2. Iestājoties LSB, samaksāt iestāšanās naudu.

6.3.Regulāri maksāt biedru naudu.

6.4.Iestāšanās naudas un biedru naudas lielumu nosaka Biedrības Valde.

6.5.Ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

VII LSB biedru uznemšana un izslēgšana.

7.1. Īstenos biedrus un biedru kandidātus uzņem un izslēdz LSB Valde ar balsu vairākumu. Goda biedrus uzņem un izslēdz biedru sapulce pēc Valdes rekomendācijām.

7.2. Biedru no biedrības var izslēgt, ja LSB biedrs nepilda LSB Statūtus un Valdes lēmumus vai nemaksā LSB biedru naudu divus gadus pēc kārtas.

VIII Biedrības sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

8.1. LSB darbību vada:

– biedru sapulce,

– LSB Valde.

8.2. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.3. LSB biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

8.4. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.

8.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no LSB īsteniem biedriem.

8.6.Biedru sapulci vada LSB priekšsēdētājs vai Valdes pilnvarota persona.

8.7.Biedru sapulces lēmumi tiek pieņemti, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.8.Biedru sapulces pilnvaras:

8.8.1. pieņemt, grozīt Statūtus;

8.8.2. izskatīt un apstiprināt LSB darbības gada pārskatu;

8.8.3. izskatīt un apstiprināt Valdes ziņojumu par gada darbību;

8.8.4. vēlēt Valdi 11 cilvēku sastāvā, Revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā; Valdi veido tā, lai katrs Latvijas novads pārstāvēts vismaz ar vienu biedru (Novadi: Zemgales, Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Rīga). Balsošana ar Valdes locekļiem notiek, aizklāti balsojot atseviški par katru LSB Valdes locekļu kandidātu.

8.8.5. noteikt LSB darbības koncepciju un virzienus;

8.8.6. pilnvarot Valdi noteikt LSB biedru maksas lielumu;

8.8.7. apstiprināt Revīzijas komisijas aktu, izvērtēt Valdes darbu, ievēlēt un izslēgt goda biedrus;

8.8.8. lemt par teritoriālo struktūrvienību izveidošanu.

8.9. Par biedru sapulces laiku, vietu, darba kārtību Valde paziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms biedru sapulces.

8.10. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu, sešu nedēļu laikā pēc iesnieguma reģistrācijas LSB Valdē.

IX Biedrības izpildinstitūcija.

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 11 Valdes locekļiem. Valdes pilnvaru termiņš ir 4 gadi.

9.2. Par LSB Valdes locekļiem var tikt ievēlēti tikai LSB biedri, kurus ievēl biedru sapulcē, aizklāti balsojot.

9.3. Valdes locekļi no sava vidus izvēl valdes priekšsēdētāju, divus vietniekus, kuri organizē Valdes darbu. Valdes priekšsēdētājam un viņa vietniekiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi, pārējiem valdes locekļiem — tikai kopā ar vēl diviem valdes locekļiem.

9.4. Valdes sēdes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī.

9.5. Valdes sēdes ir tiesīgas, ja piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti ar parasto balsu vairākumu. Ja ir vienāds balsu skaits, noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Ja valdes loceklis gada laikā neapmeklē vairāk kā pusi no Valdes sēdēm, Valde var lemt jautājumu par valdes locekļa izslēgšanu no Valdes, to aizstājot ar nākošo kandidātu uz valdes locekļa amatu pēc biedru sapulces balsu skaita.

9.6. Valde savā darbā vadās no Statūtiem un biedru sapulcē pieņemtiem lēmumiem.

9.7. Valde:

9.7.1. plāno gada budžetu un nodrošina gada pārskata sastādīšanu un apstiprināšanu, apspriež finansiālos jautājumus;

9.7.2. izskata strīdus starp LSB biedriem;

9.7.3. rekomendē biedru sapulcei apstiprināšanai goda biedru kandidātus;

9.7.4. spriež par biedru uzņemšanu, izslēgšanu, ja to darbība nav savienojama ar biedrības darbību, biedru kandidātu uzņemšanu un izlēgšanu;

9.7.5. sastāda un apstiprina biedru sapulces darba kārtību, sasauc biedru sapulces;

9.7.6. lemj par biedru piedalīšanos konferencēs un citos pasākumos Latvijā un ārzemēs

9.7.7. apstiprina teritoriālo struktūrvienību statūtus;

9.7.8. apstiprina LSB simboliku.

9.8. Valdes priekšsēdētājs:

9.8.1. pārstāv LSB attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām;

9.8.2. pieņem darbā LSB darbiniekus;

9.8.3.atver norēķinu kontus bankās;

9.8.4. slēdz līgumus, veic citus tiesiskus darījumus šajos statūtos noteiktās kompetences ietvaros.

9.9.Valdes locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu.

9.10.Valdes locekļiem ir tiesības atteikties pildīt savus pienākumus. Ja no Valdes izstājas kāds no valdes locekļiem tā pilnvaru laikā, to aizstāj ar nākošo kandidātu pēc vēlēto balsu vairākuma.

9.11.Valde ir tiesīga slēgt darba līgumus un noteikt darbinieku atalgojumu.

X Biedrības revīzijas komisiia.

10.1. Revīzijas komisijai vienu reizi gadā jāpārbauda biedrības finansiālais stāvoklis.

10.2. Revīzijas komisiju veido trīs biedri, kurus uz 4 gadiem ievēlējusi biedru sapulce. Komisijai ir priekšsēdētājs, ko izvirza komisijas biedri no sava sastāva.

10.3. Revīzijas komisijas biedra tiesības piedalīties Valdes sēdēs.

10.4. Revīzijas komisijas lēmumus pieņem sēdēs ar Revīzijas komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis dalās izšķirošā ir Revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss. Sēdes tiek protokolētas, tās paraksta priekšsēdētājs un protokolists.

XI Biedrības finanses un ienākumi.

11.1. Ienākumus veido biedru nauda, iestāšanās maksas, privātpersonu, organizāciju ziedojumi un dāvanas, kā arī citi ar likumu neaizliegti ienākumu gūšanas veidi.

11.2. Biedrības naudas līdzekli glabājās bankas iestādēs.

11.3.Biedribas finansu līdzekli izlietojami LSB mērķu sasniegšanai un uzdevumu realizēšanai, darbinieku atalgojumam.

11.4. Par finanšu līdzekļu izlietošanu lemj Valde. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu par līdzekļu izlietojumu, kas nepārsniedz 1000,- latus (vienu tūkstoti latu).

11.5. Valdes priekšsēdētājs var savas kompetences ietvaros pieņemt lēmumu par kustamā un nekustamā īpašuma iegādi. Ja paredzamā summa pārsniedz Valdes priekšsēdētāja kompetenci, lēmumu par kustamā vai nekustamā īpašuma iegādi pieņem Valde.

XII LSB biedrības likvidācija.

12.1. Lēmumu likvidēt biedrību pieņem kārtējā vai ārkārtējā biedru sapulce.

12.2. Finanšu līdzekļi, kustamais un nekustamais īpašums, kas paliek, likvidējot biedrību, izlietojami likvidācijas sapulcē noteiktajiem mērķiem un šajā sapulcē paredzētajā kārtībā.

Statūti apstiprināti biedru sapūlcē Rīgā, 2012. gada 13. aprīlī.