Aktualitātes

23.09.2021. LSB valdes sēde Nr. 18 notika plkst. 15:00, attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 19 LSB pārstāvji, NVD direktors Ā.Kasparāns, NVD pārstāvji –  I.Milaševica, A.Reinika, L.Ģiga.

Darba kārtībā:

 1. Slimnīcu investīciju apmaksa.
 2. IT/RAN gultu apmaksa 2022.gadā.
 3. Energoresursu sadārdzinājuma samaksa.
 4. Iespējamās tarifu izmaiņas 2022.g.
 5. Slimnīcu rehabilitācijas līgumi 2022g.
 6. PVN pieauguma kompensācija slimnīcām.

1.

LSB:

– Nav kompensētas slimnīcu investīcijas vēl no 2020. gada

– Robeždatums – 8.decembris

– Apmaksu grafiki nav iesniegti

– Neskaidrība ar kopējo finansējumu

– Gada pārskatos slimnīcām būtiski zaudējumi līdz par 1mlj. eur

– iespējams apmaksu sadalīt pa kvartāliem

– nav samaksāts par Covid testu iegādēm slimnīcās

– maksā tikai par testēšanu – kā manipulāciju

– nemaksā – jo metode nav akreditēta

NVD:

– nevar piedāvāt risinājumu

– nav piešķirti papildus līdzekļi

– nav arī info – kad būs finansējums kompensācijai

– aicina nelikt neatbilstošos izdevumus

– atdzīst -2021.g. nav godīgs slimnīcām no valsts puses

– par virsstundām – rēķina izlīdzināšanas laiku

Vienojas:

– rosināt VM investīciju apmaksu pa ceturkšņiem

– virsstundu samaksa pēc izlīdzināšanas perioda

– jāsamaksā šogad

– aktualizēs Covid testu akreditāciju

– papildinās slimnīcu līgumus – iekļaut covid reaģentu un manipulāciju apmaksu

– risinājumu piedāvās pēc 1.nedēļas

2.

NVD:

– IT/RAN gultu apmaksa 2021.gada apjomā – 2022.g. tikai no Covid līdzekļiem

– VM nav plānojusi tarifu izmaiņu IT/RAN

– slimnīcām laikus jāgatavo info par IT/RAN gultu apmaksu

3.

NVD:

– energoresursu pieaugauma izmaksas nav iekļautas 2022.g. tarifos

– tas ir politisks lēmums

– 2022.g. bāzes finasējumā nav iekļauts

– slimnīcām tie būs jākompensē no citiem avotiem vai jāmazina apjoms

– var prasīt kompensāciju slimnīcu īpašniekiem – pašvaldībām

– tās pēc tam var prasīt kompensēt no budžeta

Vienojas:

– slimnīcas informēs NVD par energoresursu sadārdzinājumu un papildus izmaksām

– tālāk -NVD informēs VM

– meklēs risinājumu

4.

NVD:

– tarifos 2022.g. tikai pieaugums – D daļā – mediķu darba samaksa

– citās tarifa daļās pieaugums nav plānots

– visus VM priekšlikumus par tarifu palielinājumu valdība ir noraidījusi

5.

LSB:

– tiek samazināta slimnīcu stacionārā rehabilitācija

– ambulatorā sektorā lielāks pieprasījums

– tiek sniegti kā maksas pakalpojumi

– vai iespējama kvotu pārbīde no stacionārās rehabilitācijas uz ambulatoro

– neizpilde – bērnu rehabilitācijā

NVD:

– nav plānots kvotu pieaugums 2022.g., diemžēl apjoms paliek 20219.g. līmenī

– nav iedalīti līdzekļi

– iespējas piesaistīt covid paredzēto rehabilitāciju

– nevar pārvirzīt kvotas no stacionārās rehabilitācijas uz ambulatoro

– piekrīt pārvirzei pa sadaļām – no bērnu uz pieaugušo

6.

NVD:

– VM nevar vienoties ar FM par preču sarakstu

– apkopo info par slimnīcu zudumiem sakarā ar PVN pieaugumu no 1.jūlija

– šogad iespējams – kompensēs ar atsevišķiem maksājumiem

– 2022.g. – nav plāna, jo nav tarifu pieauguma, sarunas ar FM

22.09.2021. LSB valdes sēde Nr. 17 notika plkst. 10:00, attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 8 LSB pārstāvji, 9 Saeimas deputāti, VM , FM, VID, LM pārstāvji, VM valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos B.Kņigins, kopā 32 dalībnieki.

Darba kārtībā:

PVN palielinātās likmes 21% ietekme uz slimnīcu finansējumu

LSB:

– informē par stāvokli slimnīcās pēc 1.jūlija

– slimnīcas saņēmušas VID vētuli par 21%PVN piemērošanu

– LSB informēja VM par jauno PVN piemērošanu un aicināja meklēt risinājumu

– LSB ir saņēmusi VM vēstuli par kopēju risinājumu ar FM

– līdz šodienai LSB nav saņēmusi VM atbildi par iesējamo risinājumu

– tiek piemērots 21%PVN iepērkot gandrīz visas medicīnas preces slimnīcās

– tas rada būtiskus finansiālus zaudējumus slimnīcām, gada laikā tie var sasniegt 0.5mlj. eur

– slimnīcām nav arī med. preču saraksta, kam tiek piemērots 21%PVN

– iesaka 2021. gada PVN pieaugumu tieši kompensēt katrai slimnīcai

– 2022. gadā PVN pieaugumu iekļaut pakalpojumu tarifos

– maksājums pakalpojuma tarifā slimnīcām, tālāk tas atgriezīsies valsts būdžetā, nebūs papildu slogs valsts budžetam

FM:

– informē, ka nav saņemts pieprasījums no VM par slimnīcu zaudējumiem

– ne par šī gada pieaugumu, ne arī aprēķins par 2022.gada budžeta pieaugumu

– tāpēc nebūs iespēja to iekļaut 2022.g. budžetā, jo plānošana jau sākusies

– VM vajadzēja jau iesniegt laicīgi FM

– VM nav pat iesniegusi provizorisko zaudējumu aprēķinus

– preču saraksts esot izsūtīts slimnīcām un organizācijām iepriekšējā nedēļā

VM:

– apgalvo, ka esot bijušas sarunas ar FM par iespējamiem zaudējumiem

– vēl apkopo informāciju par 21%PVN ietekmi uz VA pakalpojumiem

– plāno tālāk to iesniegt FM

Saeimas deputāti:

– steidzami jāizsūta preču sararaksts ar PVN piemērošanu

– atbalsta šogad PVN kompensēt tieši katrai slimnīcai pāc iesniegtiem rēķiniem

– 2022.g. PVN pieaugumu iekļaut pakalpojumu tarifos

– VM, FM, VID informēt Saeimas deputātus par PVN problēmas risinājumu

Vienojas:

– PVN pieaugums ir ļoti nozīmīgs jautājums tieši VA pakalpojumu sniedzējiem

– visām ministrijām informēt Saeimas deputātus par jautājuma risināšanu

– sasaukt nākošo Saeimas sēdi pēc papildus informācijas saņemšanas

04.08.2021. LSB valdes sēde Nr. 16 notika plkst. 14:00, attālināti, ZOOM režīmā.

Piedalās: 16 LSB pārstāvji, VM pārstāji: K.Kļaviņa, Latvijas Māsu associācijas (LMA) prezidente D.Raisa, LMA jurists A.Alksnis, LMA biedri      – 12, Kopā – 31 dalībnieks.

Darba kārtībā:

 1. LMA informācijapar profesionālās darbības izmaiņām 2022.gadā
 2. Par LSB sadarbību ar LMA

1.

LMA:

– prezentē māsu profesijas izmaiņas no 2022.gada

– mērķis – paaugstināt māsu profesijas prestižu

– pieņemt māsai lēmumus savas kompetences ietvaros

– atcelt māsu sertifikāciju ar 2022.gadu

– ieviest vienotu standartu – vispārējās aprūpes māsa

– atgriezt nestrādājošas māsas savā profesijā

– 2021.gadā 150 māsas ir jau atgriezušās profesijā, nokārtojot sertifikāciju

– māsu kvalifikācijas uzturēšanai izglītībai – 100st

– 160st – 60st papildus slimnīcās, ja nav strādājušas profesijā

– pamatizglītība māsām no 2022.gada – 4 gadi

LSB:

– atbalsta LMA nostāju māsu profesijas specializāciju mazināšanā

– tas atvieglos slimnīcu vadītāju darbību māsu aprūpes nodrošināšanā

– atbalstāms arī – pēc 2022.gada iegūstot vispārējās māsas sertifikātu, tiek saglabāta arī specializācija(operāciju māsa, IT māsa, u.c.)

– iespēja arī medicīnas studentiem iegūt – medicīnas asistenta standartu, pirms tam kārtojot nepieciešamās prasības

– med. asistents gan nav ārstniecības persona un nav atļauts darbs ar pacientu

2.

LSB:

– aicina māsas bez sertifikāta vērsties slimnīcās praktiskās pieredzes iegūšanai

– darbs tiks organizēts sertificētas māsas uzraudzībā

– aicina tieši interesēties slimnīcās par šīm iespējām

– aicina VM nodrošināt atbilstošo likumdošanu māsu kompetences paplašināšanai

– tas saistīts arī ar atbilstošu NVD finansējumu pakalpojuma apmaksai

LMA:

– vēlas sadarboties ar LSB

– galvenais – paaugstināt māsu profesijas prestižu

– atgriest nestrādājošās māsas atpakaļ savā profesijā

– ar neskaidriem jautājumiem vērsties tieši LMA vai LSB

27.07.2021. LSB valdes sēde Nr. 15 notika plkst. 13:00, attālināti.

Piedalās: 16 LSB pārstāvji, Komunikāciju aģentūras pārstāvji: E.Bille.

Darba kārtībā:

 1. 2021.g. LSB aktuālo jautājumu risināšana ar KA
 2. Par slimnīcu nesamaksātiem ieguldījumiem 2021.gadā
 3. Dažādi

1.

LSB:

– svarīgi ir turpināt sadarbību ar KA

– ja nav sadarbības ar KA, iespējams pārtraukt būt LSB

– tomēr galvenais nav sadarbības fakts, bet gan rezultāts no sadarbības

– nav jēga tikai sadarbībai un paziņojumiem, bet gan tālākai rīcībai

– LSB interesē jēgpilna sadarbība ar KA

– galvenie jautājumi:

– nepietiekošs rezidentūras skaits 2021/2022.gada rezidentūrā

– 140 ārsti netiek rezidentūrā

– vairums pēc rezidentūras paliek Rīgas slimnīcās

– arī tiem, kam ir reģionālie līgumi

– netikušos iespējams var piesaistīt slimnīcām kā stažierus, sertificēta ārsta uzraudzībā

– tā ir iespēja ar papildus prikšrocībām strādāt savā specialitātē

– ir arī vairāki labi piemēri – anestezioloģijā

– aicina slimnīcas izmantot šo iespēju, tas daļēji risinās arī NMP

– slimnīcām sarežģīti nodrošināt NMPD pakalpojumus

– sevišķi trūkst anesteziologu un neirologu, lielas rindas

– aicina pamatspecialitātes ārstiem izmantot US, radioloģiskos izmeklējumus

– tam ir nepieciešama speciāla rezidentūra un sertifikāts

– LĀB associācijas cenšas to ierobežot, jo konkurence

– aktuāls ir PVN pieaugums no 1.jūlija, slimnīcas jau saņem jaunos rēķinus

– PVN pieaugums nav iekļauts tarifā

– LSB saņēma VM vēstuli ar jautājuma risināšanu par tarifa pieaugumu

– lai kompensētu slimnīcu zudumus, iespējams jāmazina apjoms

KA:

– interesē sadarbība ar LSB

– katra problēma, lai kāds ieklausītos, jāpasaka 7X

– svarīgākie temati ir vakcinācija un slimnīcām nesamaksātie parādi

– jāpiesaista žurnālisti problēmu izklāstam

– apkopos arī ārvalstu piemērus par stažieriem un rezidentiem

2.

LSB:

– slimnīcām nesamaksātie parādi par 2021.gadu sasniedz no 0.5līdz 1.5 mlj.Eur

– līgumi ar slimnīcām parakstīti par ieguldījumiem, finansējuma nav

– NVD aicina slimnīcām prasīt avansus uz 2021.gada rēķina

– tas var būtiski ierobežot kopējo slimnīcu finansējumu gada beigās

– pēc LSB info – FM apmaksā visus slimnīcu pieprasījumus, nav VM pieprasījuma

– VM info – slimnīcas vēl nav iesniegušas visus pieprasījumus

– tos vēl VM pārbaudīs par pamatotību izdevumiem

– finasējuma jautājumi ļoti būtiski slimnīcām

– nesaskaņas VM ar FM rada papildus sarežģījumus finansējuma saņemšanai

– iespējams – nepieciešams skaļāks paziņojums

– LSB paredz arī VM atbildes – par nepilnīgu un nepamatotu info no slimnīcām

KA:

– apkopos info par slimnīcām nesamaksātiem parādiem

– iespējams aptaujās arī kādas slimnīcas

– jau tagad Valmiera un Cēsis sniedz konkrētus parādu apjomus

– drošāk to ir prasīt NVD

– piesaistīs žurnālistus par info no NVD par izmaksātiem avansiem

– LSB jāsniedz info arī citām organizācijām – LĀB,RSU,LU, māsām, u.c.

– apkopos visu info un sniegs kopēju paziņojumu

3.

LSB:

– sadarbības galvenais mērķis ir rezultāts

– tāpēc jāizvēlas virziens, kas var dot vēlamo rezultātu LSB un slimnīcām

– nav jēgas tikai skaļiem paziņojumiem un TV, Radio izrādēm

– 4. augustā plānota sanāksme ar Māsu asociāciju ZOOM

– LSB aicināti noklausīties Māsu associācijas viedokli

– VM izsūtījusi MK 60. not. Grozījumus, bet nav info par finansējumu tā izpildei

– jāgaida VM un FM komentāri

17.06.2021. LSB valdes sēde Nr. 14 notika plkst. 10:00, attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 20 LSB pārstāvji, VM ministrs D.Pavļuts, VM valsts sekretāre I.Dreika, VM valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos         B.Kņigins, NVD direktors Ā.Kasparāns.

Darba kārtībā LSB iesniegtie jautājumi:

 1. 2022.g. mediķu darba samaksas pieaugums
 2. IT/RAN tarifu saglabāšana 2022.g.
 3. Par slimnīcu nesamaksātiem ieguldījumiem 2021.gadā
 4. Par covid 19 piemaksām un slimnīcu rīcību 3.kvartālā
 5. Dažādi

1.

VM:

– VM gatavo VA budžeta projektu iesniegšanai FM

– atbalsta mediķu darba samaksas pieaugumu

– par konkrētiem skaitļiem informēs LSB

– budžets jāsagatavo līdz augustam

2.

VM:

– IT/RAN tarifs palielināts tikai 2021.gadā Covid 19 laikā – vienreizēja piemaksa

– nav zināms kāda būs budžeta telpa 2022.g.

– saprot slimnīcu vēlmi saglabāt finansējumu 2021.g. līmenī

– ja būs Covid 19 situācijas turpinājums, ticamāk saglabāsies vēl 2022.gadā

– piekrīt neatbilstošam IT/RAN gultu finansējumam, meklēs risinājumu

– VM iesniegusi pieprasījumu par 2022.g. IT/RAN gultu finansējumu

3.

VM:

– slimnīcas tagad saņēma ieguldījumu kompensāciju par Februāri

– kavējas rēķinu apkopošana NVD no slimnīcām un tālākā iesniegšana FM

– situācija nav skaidra no 2020.gada, jāvienojas ar FM un premjeru

– finansējuma nobīde slimnīcām ap 3-4 mēneši, kas rada būtiskus apgrūtinājumus slimnīcām

– piekrīt LSB priekšlikumam par ieguldījumu izmaksu iepriekšēju iesniegšanu VM

– VM tos apkopotu un iesniegtu apmaksai FM

– nav garantijas, ka FM apstiprinās visu slimnīcu rēķinu apmaksu

4.

LSB:

– nav skaidrības kā organizēt VA un Covid pakalpojumus no 3 kvartāla

– vai saglabāsies ārkārtas situācija slimnīcās

– vai būs personāla Covid piemaksas, un kādā apmērā

– no VM nav nekādas informācijas par darbu Uzņemšanas nod. un IAL lietošanu

– ārkārtas stāvoklis tomēr ļauj ierobežot un kontrolēt pacientus un piederīgos

– nepieciešams steidzams lēmums, lai sagatavotos Jūlijam

– nedrīkst pieļaut 2021.gada sākuma situāciju ar Covid uzliesmojumu

– slimnīcām jāsagatavojas savlaicīgi

VM:

– vēl nav domāts par piemaksām 3. kvartālā

– jāmodelē varianti A un B

– vēl konsultēsies ar SPKC par iespējamo risinājumu un pieeju 3. kvartālā

– steidzami mēģinās risināt jautājumu

– par šiem jautājumiem tiksies ar LSB 30.jūnijā

5.

VM:

– VM informē par vakcinācijas gaitu

– jautā slimnīcām par vakcinēto personālu(70 -99%-atkarībā no slimnīcas)

– nesaprot, ka mediķi nevēlas un atbalsta nevakcinēties

– domā par kādu speckampaņu mediķu informēšanai

– LSB to neuzsskata par nepieciešamu

– I.Dreika informē par IAL no AM rezervēm ar derīgumu 2022.g. marts

– tos iespējams slimnīcām saņemt bez maksas

– LSB aicina izsūtīt info uz LSB

– LSB- bezmaksas testēšanas atcelšana med. personālam – tas rada papildus riskus

– iespējas zaudēt med. Personālu, jo papildus personīgās izmaksas

– LSB- iespējams VM visiem mediķiem tomēr vakcinēties

– LSB aicina VM nesūtīt slimnīcām agresīvas vēstules par līgumu pārtraukšanu

– tas rada nevajadzīgu spriedzi personālam un slimnīcu vadībai

– LSB aicina pirms tam sazināties ar slimnīcām un risināt mierīgā gaisotnē

– VM – jau brīdinājis NVD un VI personālu par šādas pieejas pārtraukšanu

Vienojas:

1.Slimnīcu investīciju pieteikumus pirms apmaksas sūtīt uz VM

2.Aicināt saglabāt ārkārtas situāciju slimnīcās

3.VM valsts sekretāre sūtīs info par IAL pieejamību uz LSB

4.VM un LSB tikšanos organizēt 30.06.

 1. VM sūtīs info slimnīcām par med. personāla vakcināciju

02.06.2021. LSB valdes sēde Nr. 13 notika plkst. 11:00, attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 31 LSB pārstāvji, VM valsts sekretāre I.Dreika, VM valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos B.Kņigins.

Darba kārtībā:

 1. LSB jautājumi VM Valsts sekretārei(iesniegti iepriekš)

I.Dreika:

– novērtē LSB aktīvi interesi un dalību sanāksmē

– atvainojas par attālināto sanāksmes organizēšanu pēdējā brīdī

– vēlas ar LSB tikties arī klātienē

– VM ļoti intensīvs darba režīms, darbinieku noslodze un remonts

– patreizējās prioritātes uzsākot darbu VM:

                – iziet no Covid situācijas

                – VA digitālā tranformācija

                – Onkoloģija – kā prioritāte

                – mediķu attalgojuma modelis

LSB par attalgojuma modeli vairāki iebildumi saistībā ar minimālo, nevis vidējo darba samaksu un neatbilstību novērtēšanas modelim ar finasējuma saņemšanas mehānismu.

1.Jaunais Hospitalizācijas plans

VM:

– plāns gatavots un to apspriedīs ar LSB

– prezentāciju izsūtīs LSB

– ņems vērā slimnīcu komentārus

– galvenais nordošināt pacientu aprūpi

 1. Norēķinu grafiki slimnīcu investīju apmaksai

VM:

-saprot situāciju par iespējamo slimnīcu finansējuma trūkumu un maksātnespējas draudus

-LSB ierosina – tāmes, līgumus un finasējuma apjomu slimnīcām sūtīt vispirms uz VM un NVD, iepriekšējai  finasējuma saņemšanai

 1. norēķini par virsstundām, IAL, tranportēšanas izdevumiem

VM:

-risinās LSB jautājumus, lai paātrinātu kompensācijas saņemšanu

 1. pieškirto rehabilitācijas pakalpojumu (2 mlj. Eur) samaksas kārtība

VM:

– izstrādās kritērijus saņemšanai, izsūtīs slimnīcām, kas var sniegt pakapojumus

– nav saprotams -kāpēc Jaunķemeri ārpus sniedzējiem, risinās šos jautājumus

 1. MK grozītie noteikumi par Covid piemaksām (izmaiņas)

VM:

– 25.maijā rīkojums par piemaksu atjaunošanu maijā un jūnijā stacionāros

– jāsāk domāt arī par ārkārtas situācijas atcelšanu valstī

 1. slimnīcu līgumu grozījumi par pacientu uzņemšanu(ja nav brīvas vietas)

VM:

– pacientam jāsniedz vispirms palīdzība un tad var pārvest uz citu tuvāko slimnīcu

– 24/7 tipa slimnīcās jābūt kādai brīvai vietai -plānošana, menedžments…

– LSB aicinājums – kopā meklēt risinājumu un brīvo vietu trūkums ir realitāte pie 96% slimnīcu gultu noslodzes

– iespējams to jārisina kopā ar jauno Hospitalizācijas plānu

 1. 2022. gada budžets?

VM:

– vēl nav sākta VA budžeta sastādīšana

– iespējas to palielināt 2022.gadā ir diezgan ierobežotas

– arī IT/RAN nodaļu pielikums nav ietverts 2022.g. budžetā

– prioritāte būs – pēc iespējas palielināt 2022.gadā

 1. slimnīcu reforma/cilvēkresursi/rezidenti/pacienti/2022.

VM:

– rezidentu skaitu vēlas palielināt līdz 250 – 2022.gadā

– bet vai tam būs finansējums???

– LSB komentārus par reģionu rezidentu pāriešanu uz Universitātes slimnīcām, risinās, bet nav informācijas

 1. tarifi 2022.g.

VM:

– tarifu palielināšana būs viens no galveniem jautājumiem 2022.gada budžeta kontekstā

– saprot tarifu neatbilstību realitātei gan reģionu, gan Universitātes slimnīcās

Vienojās:

– Kopā ar LSB risināt jautājumus

– gaida arī slimnīcu komentārus par VM dokumentiem

Sēde ilga 2 stundas un tika pārrunāti visi LSB iesniegtie jautājumi

31.05.2021. LSB valdes sēde Nr. 12 notika plkst. 12:00, attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 23 LSB pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. Jautājumi sarunām ar VM Valsts sekretāri I.Dreiku 02.06. plkst.11:00
 2. LSB aktualitātes

1.

                – plānotā tikšanās ar I.Dreiku 2.jūnijā VM telpās, klātienē

                – var piedalīties līdz 20 vakcinētie LSB pārstāvji

                – LSB dalībnieku saraksts nosītīts, aicina VM vienlaikus arī attālināti

Jautājumi apspriešanai:

 1.  Jaunais Hospitalizācijas plāns

NVD informē ka tiek apspriests NMPD un pēc tam NVD un tad sūtīs LSB

 1. Norēķinu grafiki slimnīcu investīju apmaksai

Nav samaksāts par slimnīcu investīcijām no gada sākuma. NVD solīja apmaksu grafiku, vēl nav

 1. Norēķini par virsstundām, IAL, tranportēšanas izdevumiem – no gada    sākuma

Slimnīcas ir maksājušas darbiniekiem, valsts vēl nav kompensējusi. Prasa atskaites un pamatojumus

 1. Pieškirto rehabilitācijas pakalpojummu (2 mlj. Eur) samaksas kārtība

Nav zināma kārtība rehabilitācijas pakalpojumu sadalē un samaksā

 1. MK grozītie noteikumi par Covid piemaksām(izmaiņas)

Veiktas izmaiņas MK noteikumos par Covid piemaksu piešķiršanu, nav skaidrojuma par piemaksu kritērijiem

 1. Slimnīcu līgumu grozījumi par pacientu uzņemšanu (arī ja nav brīvas vietas)

Jautājums jārisina kopā ar NMPD un NVD, kur vest pacientus ja slimnīcās nav brīvas vietas

 1. 2022. gada budžets?

Vai VM ir plans par 2022.gada VA budžetu, vai IT/RAN samaksa būs arī 2022. gadā

 1. slimnīcu reforma/cilvēkresursi/rezidenti/pacienti/2022.

Galvenais ir mediķu jautājums. Sakarā ar trūkumu iespējams sniegt pakalpojumus saīsinātā režīmā – 8st/dienā/darba dienās

Reģionu rezidenti meklē iemeslus nestrādāt reģionos. RSU atbalsta

 1. tarifi 2022.g.

Vai ir plānotas izmaiņas 2022.gada tarifos. Nav bijušas izmaiņas citos tarifa elementos, tikai D daļā.

29.04.2021. LSB valdes sēde Nr. 11 notika plkst. 15:00, attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 27 LSB pārstāvji, NVD direktors Ā.Kasparāns, NVD pārstāvji L.Gaigala, L.Giga, A.Reinika, A.Zandovska, Vakcinācijas biroja loģistikas vadītājs A.Kalniņš.

Darba kārtībā:

1.NVD atbildes uz LSB jautājumiem

2.Dažādi

1.

Vakc. Birojs – vakcinu koordinācija/piegāde:

 • Vakcīnu nepieiek, tāpēc ir traucējumi un sūdzības
 • LSB iebildumi pamatoti, jo vāja koordinācija
 • Vispirms pirmdiena +otrdiena – apkopo pieprasījumus
 • Ceturdiena + piektdiena – piegādā vakcīnas
 • Tāpēc nobīde
 • Cerams ar VIVAT būs labāk, jo tikai viena vietne visam
 • Par problēmām VIVAT sistēmā – atbildīgais Māris Dreimanis
 • No 3.maija – 80 000 Pfizer + 12 000 Moderna
 • Cerams pietiks visiem
 • No 3.maija – brīvā vakcinācija un arī prioritārās grupas
 • Jansen vakcīna plānota tikai gulošiem un izbraukumiem, jo tikai 1X injekcija
 • 4.maijā slimnīcas saņems info par iespējamām piegādēm, ja būs pieprasīta
 • Jāstrādā visiem kopā lai uzlabotu procesu un izķertu kļūdas
 • Problēmu gadījumā var vērsties arī reģionālajās NVD nodaļās

NVD – Covid piemapmaksas:

 • MK lēmums par covid piemaksu visām iestādēm -27.04.
 • Aprīlī -nekas nemainās, maijā sākas samazinājums Covid nodaļu darbiniekiem 10%
 • Pēc LSB datiem noslogojums un darbs Covid nodaļās nemazinās
 • Slimnīcas atverot nodaļas palīdzēja VM apkarot Covid, noticot samaksai
 • Slimnīcās tiek slēgtas Covid nodaļas, tāpēc pārējām slodze pieaug
 • Kopējā piemaksā vēl ietilpst – IAL +Testēšana+ testu transportēšana
 • Apmaksas ceļš garš -NVD -VM-FM-MK – slimnīcas
 • Sola darīt visu lai slimnīcas saņemtu plānoto
 • Par virsstundu apmaksas kompensāciju -jautājums atrisināts tikai par 2020.
 • 2021.g. ir jauns uzskaites periods, bet atbalsta LSB nostāju par samaksu
 • NVD jau no saviem resursiem izmaksājusi slimnīcām -55 mlj. Eur
 • Vairāk vienkārši nav iespējams, tagad gaida FM lēmumu
 • LSB norāda, ka slimnīcām līgumi ir tikai ar NVD un ne ar VM
 • Tāpēc arī LSB risina visus jautājumus ar NVD
 • Ar VM jautājumus par VA politiku un normatīviem aktiem
 • Tāpēc arī nav saprotama VM nostāja par Covid piemaksu mazināšanu
 • Par pārējiem slimnīcu izdevumiem:

Vienojas:

 1. NVD sagatavos iespējamo finasējuma apmaksas grafikus
 2. Slimnīcas tos varēs uzrādīt arī VID, kā samaksas garantijas

NVD par vakcinācijas tarifu:

 • Pieņem zināšanai LSB nostāju par zemo tarifu un dažu slimnīcu neiesaistīšanos vakcinācijas procesā, līdzīgi kā daļa ĢĀ
 • Vairākas slimnīcas tomēr pieteicās konkursā par vakcincijas veikšanu
 • Arī vakcinācijai centros mainīta samaksas kārtība
 • No tarifa izņemti komunālie pakalpojumi un telpu lietošana
 • Par M elementu(medikamenti -1.12Eur)covid nodaļās -slimnīcām jāiesniedz papildus finansējuma pieprasījums NVD atbilstoši izmaksām
 • Tās tiks papildus kompensētas
 • Nav tā kā LSB saka -valsts neuzticas slimnīcu vadītājiem
 • Notiek tikai izdevumu kontrole un kompensācija par iesniegtiem pieprasījumiem

NVD -par slimnieku pārvešanu:

 • NVD saprot slimnīcu grūtības slimnieku pārvešanā uz Universitātes slimnīcām
 • NVD ir līdzīga info arī no PSKUS un RAKUS par grūtībām pārvest slimniekus uz zemākā līmeņa slimnīcām
 • LSB informācija par pilnām nodaļam un personāla trūkumu liek domāt par noslogojuma izmaiņām profilos
 • VM un NVD gatavo jaunu Hospitalizācijas plānu, kur tiks noteikti profili katram slimnīcu līmenim

Vienojas:

 1. NVD pēc 2 nedēlām izsūtīs LSB jauno Hospitalizācijas plānu
 2. Kopā jāturpina diskusijas par labāko plāna risinājumu
 3. Iespējams – integrētā aprūpe būtu labs risinājums

2.

 • NVD izsūtīs slimnīcām plānotos samaksu kompensēšanas grafikus
 • Maija vidū NVD izsūtīs jaunā Hospitalizācijas plāna projektu

27.04.2021. LSB valdes sēde Nr. 9 notika plkst. 13:00, attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 19 LSB pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. LSB aktuālie jautājumi
 2. Sagatavot NVD sanāksmes jautājumus
 3. Sadarbība ar KA
 4. Dažādi

1.

– ārkārtas situācija slimnīcās vēl saglabājas

– MK šodien apstiprināja Covid piemaksas UN -100% aprīlī, maijā, jūnijā

– Covid nodaļām samazina piemaksu maijā -90%, jūnijā-80%

– VM pirms tam solīja nemazināt, jo situācija slimnīcās neuzlabojas

– VM daļēji norēķinājusies ar slimnīcām par virsstundām un IAL, transporta kompensācijām

– nav saņemts par 2021.gadu

– slimnīcas vēlas skaidru grafiku apmaksu saņemšanai

– nav skaidrības par IT/RAN papildus samaksas grafikiem no NVD ar 1.martu

– tur kopumā ir lielas summas, tāpēc slimnīcas ieinteresētas atskaitēs

– piemaksas attiecas tikai uz 2021.gadu

– LSB prasīs to iekļaut arī 2022.gada budžetā

– lielas neskaidrības par vakcīnu saņemšanu un iedzīvotāju apzināšanu vakcinācijai

– vakcinācijas tarifi -7,7 Eur neizdevīgi slimnīcām, prasa daudz atskaites

– slimnīcām jānodrošina visa infrastruktūra + vēl vakcinācija

– vakcinācijas centos atseviši maksā – telpu nomu, komunālos maksājumus un vēl vakcināciju

– pie tik sarežģītas un nekoordinētas sistēmas slimnīcas var nepiedalīties vakcinācijas procesā

– nav koordinētas sadarbības NVD/SPKC/Vakcinācijas birojs

– dažām slimnīcām grūtības ar Covid pacientu pārvešanu, sevišķi bērnu

– slimnīcas arī piepildītas ar hroniskiem pacientiem

– tāpēc tiek atteikta NMPD slimnieku uzņemšana

2.    – par IT/RAN tarifu izmaiņām no 1.marta

    – NVD samaksu grafiki kompensāciju izmaksām -visstundām, IAL, tranportam.

    – vakcinācijas procesa koordinācija un vakcīnu piegāde slimnīcām

    – vakcinācijas tarifs slimnīcām – nekompensētā daļa, atskaites

    – Covid slimnieku pārvešana, (bērni, pieaugušie)- novēršamās nāves

    – covid piemaksas no aprīļa mēneša

    – sanāksme ar NVD – 29.04. plkst.15:00

3.  – mediju motitoringu – tieši ar LETU

   – KA galvenais uzdevums-spodrināt LSB tēlu – netiek realizēts

   – FB lapa neatspoguļo LSB darbību, apkopo datus no slimnīcām

   – slimnīcām jāplāno darbs pēc Covid ar neveiksmju uzskaiti

   – tam vajadzētu veltīt PR uzmanību jau tagad – kā uzdevumu

23.02.2021. LSB valdes sēde Nr. 7 notika plkst. 13:00, attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 35 LSB pārstāvji, Vakcinācijas biroja vadītāja Eva Juhņeviča, koordinatore Ieva Stūre.

Darba kārtībā:

 1. Aktuālie vakcinācijas jautājumi Vakcinācijas Birojam(VB)

1.LSB:

 • Slimnīcas veic bezjēdzīgu, dubultu darbību apzinot pacientus
 • Kura rinda prioritāra?
 • Organizē vakcināciju – nepiegādā vakcīnas
 • Komunikācija un loģistika – nekāda
 • VB tikai paziņo savu lēmumu
 • Nav skaidrības par VB tiesībām un pienākumiem
 • Kādas ir VB pilnvaras?
 • Vai tas var norādīt slimnīcām ko un kā darīt
 • Slimnīcu pārstāvji nav iekļauti vakcinācijas darba grupā
 • Tāpēc tik daudz neskaidrību?
 • Slimnīcām daudz ne-medicīnisku aktivitāšu
 • Ko darīt ar vakcīnu atlikumiem?
 • Kuras grupas ir priorirtāras?
 • Nevienlīdzīga samaksa ar ĢĀ
 • Vēl ĢĀ atsakās veikt vakcinācijas
 • 48 000 Eur novirzīt papildus jauna vakcinācijas personāla apmācībai
 • Tas neatbilst VM rīkojumam par 1 gada pieredzi vakcinācijas personālam
 • Nevar motivēt personālu veikt vakcināciju – jo 9.01Eur/gadījums
 • Slimnīcam dadz neskaidrības

VB:

 • Par neskaidriem jautājumie, zvanīt tieši
 • Vadītāja -Eva Juhņeviča -29296972
 • Komunikāciju koordinatore Ieva Stūre -29450530
 • VB nav gatavs atbildēt uz visiem slimnīcu jautājumiem
 • Vērtē atzinīgi šādu sanāksmi
 • Apzinās visus izskanējušos jautājumus
 • Šodien vakcinācijas darba grupā informēs par slimnīcu jautājumiem
 • Rosina iekļaut LSB pārstāvi vakcinācijas darba grupā
 • Pēc šodienas darba grupas sēdes informēs LSB par rezultātu

22.02.2021. LSB valdes sēde Nr. 6 notika plkst. 13:00, attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 32 LSB pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. Aktuālie jautājumi NVD:

-slimnīcas nav saņēmušas Covid personāla piemaksas no novembra

-Covid medikamentu kompensācija

-IAL kompensācija

-NMPD slimnieku pārvešanas samaksa

2.

Vakcinācijas norise slimnīcās

3.

LSB sadarbība ar Komunikāciju Aģentūru

4.

Dažādi

1.LSB:

 • Slimnīcas ir izmaksājušas darbinieku piemaksas no Novembra
 • kompensācijas. No NVD saņemtas tikai par 1 mēnesi – Novembri
 • NVD prasa atskaites par izlietojumu, kuru nav maksājušas
 • Prasa vērtēt darbinieku kompetenci un darba laika uzskaiti
 • Slimnīcas dotē valsti 2.5 mēnešus, bezprocentu aizdevums
 • Par Covid gultu samazinājumu slimnīcās – tas ir VM kompetencē
 • Slimnīcas pildīs VM rīkojumus
 • Mutiski sazinoties ar NVD – atvainojas par neskaidrībām

Vienojas:

 • NVD atskaites un piemaksu kompensāciju apspriedīs nākošajā kopējā sanāksmē
 • Covid medikamentu kompensācija nav pienācīgā apjomā

–              Rada slimnīcām būtiskus zaudējumus

–              Nav skaidra metodika apmaksai – gadījums, g/d…

–              nav kompensēta arī IAL iegāde slimnīcās

–              pieprasa daudz informācijas – nav pamatojuma, nav kas to apstrādā

Vienojas:

 • NVD skaidrot IAL un medikamentu apmaksas modeli slimnīcām
 • NMPD izsūta slimnīcām rēķinus par pacientu pārvešanu
 • izmaksas nav saistītas ar ārstēšanu
 • tās būtu jāmaksā NVD

Vienojas:

– apspriest jautājumu par NMPD rēķinu apmaksu ar NVD

2.Vakcinācijas procesā daudz neskaidrību:

 • par rindu veidošanu
 • par prioritārām grupām
 • par atteikumiem vakcinēties un vakcinēt
 • par samaksu slimnīcām

3.LSB:

 • sadarbība ir būtiski palielinājumsi LSB atpazīstamību
 • tagad pat slimnīcas noraida dažādus mediju piedāvājumus
 • Iebildumi par monitoringa kvalitāti un vairāku slimnīcu neiekļaušanu
 • Iespējams – mainīt pieeju monitoringam, iekļaujot visas LSB organizācijas
 • Nav redzamas atdeves no FaceBook uzturēšanas

Vienojas:

 • Turpināt sadarbību ar KA
 • Precizēt izmaksu pozīcijas un lietderību LSB
 • Precizēt un uzlabot slimnīcu monitoringa datus

4.

 • Aktualizēt IT/RAN gultu tarifu izmaiņas
 • Par rezidentu apmaksu – LSB iesniegti priekšlikumi
 • Maksas rezidentu piesaiste būtiska reģionu slimnīcām

01.12.2020. LSB valdes sēde Nr. 16 notika plkst. 14:00, attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 24 LSB pārstāvji, VM valsts sekretāra vietnieks Ā.Kasparāns, LĀB, BKUS, PSKUS pārstāvji.

Darba kārtībā:

1.VM -Covid -19 papildus samaksu mediķiem oktobrī

 1. Vienojas VM un LSB

1.

LSB:

–              Slimnīcas piemaksas maksājušas no saviem līdzekļiem kā slimnīcas piemaksas, kas pārsniedz VM ieteiktos 20%

–              Tas arī motivē darbiniekus strādāt pastiprinātā režīmā

–              Slimnīcās algu izmaksas datums par oktobri – ne vēlāk kā 15.nov.

–              VM rīkojums saņemts 17.novembrī

–              Tāpēc nav iekļautas VM plānotās piemaksas

–              Slimnīcas arī nav saņēmušas papildus finansējumu no NVD

–              Slimnīcu iesniegtie darbinieku saraksti par piemaksām, koriģēti VM un vairākas darbinieku kategorijas svītrotas kā neatbilstošas piemaksu saņemšanai

–              Piemaksas pienākas plašakam darbinieku lokam arī tehniskajam personālam

–              Nav vienotu kritēriju, kuri darbinieki atbilst piemaksu saņemšanai

–              Slimnīcu iepriekšējā pieredze ar VM solīto papildus finansējuma saņemšanu diezgan negatīva

–              Piemaksu apjoms neliels 20%, birokrātija liela

–              Jāpalielina līdz 100%, kā Lietuvā unnosakot arī minimālo piemaksas apjomu, ne mazāk kā ….200Eur

–              Tāpēc vispirms sagaidam finansējumu no VM -pēc tam izmaksājam darbiniekiem

–              Sakarā ar mediķu saslimstību un karantīnu liels virsstundu finansējums, kas arī tiek apmaksāts tikai no pašu līdzekļiem

VM:

–              Slimnīcas nav maksājušas oktobra VM plānotās piemaksas,

–              Plānots – 50%, 30%, 20% piemaksas, daži saņēmuši – 0,67Eur

–              Oktobrim MK apstiprināja finansējumu 2,9 mlj.Eur

–              VM aicināja saņemt avansu par piemaksām, nav izmantots

–              Aicinājums slimnīcām prasīt avansu no VM virsstundu apmaksai

–              Maz iesniegtas atskaites no slimnīcām par darbiniekiem, kam pienākas

–              Par virsstundām – jārēķina kopējais stundu skaits 3 mēnešos 60st.

–              Tarifu, par Covid pacientiem, vēl nav plānots pārskatīt

–              Par tiešiem zaudējumiem griezties NVD – risinās

–              Piekrīt LSB par kritēriju noteikšanu darbiniekiem piemaksu saņemšanai

–              Atbalsta piemaksu % palielinājumu 100% no novembra

–              MK sēde plānota 8.decembrī

–              Aicina vēl steidzami iesniegt papildus informāciju par oktobra darbiniekiem piemaksu saņemšanai

–              Galvenais uzturēt savstarpējo komunikāciju

–              Ja pietrūkst finansējuma – vērsties VM

–              Par rezidentu piemaksām, ja nav darba līguma jāvienojas atsevišķi ar to slimnīcu, kurā ir rezidenta līgums

2.

Vienojas:

 1. VM tuvākā laikā nodefinās kritērijus darbiniekiem piemaksu saņemšanai
 2. Steidzami iesniegt papildus informāciju par oktobra darbiniekiem piemaksām
 3. 8.decembrī atbalstīt MK lēmumu par 100%piemaksu noteikšanu, nosakot arī minimālo slieksni100/200Eur

17.11.2020. LSB valdes sēde Nr. 15 notika plkst. 11:00 attālināti, ZOOM režīmā

Piedalās: 22 LSB pārstāvji, VM valsts sekretāra vietnieks Ā.Kasparāns, NVD pārstāvji.

Darba kārtībā:

1.VM ziņojums par stāvokli ar Covid -19 papildus samaksu mediķiem

 1. Vienojas VM un LSB

1.

VM:

 • VM ziņojums jau nosūtīts LSB iepazīšanai
 • Plānots – 50%, 30%, 20% piemaksas
 • Oktobrim MK apstiprināja finansējumu 2,9 mlj. eur
 • Par novembri un decembri no līdzekļiem neparedzētiem gadijumiem 2021.g.
 • Slimnīcas var izmaksāt no saviem līdzekļiem -VM kompensēs
 • Virsstundu samaksa šeit nav ietverta – to nevar maksāt avansā
 • Jārēķina kopējais skaits attiecīgā laika periodā
 • Piemaksau kritēriji – izsūtīti
 • Var arī piemaksāt rezidentiem
 • Neskaitīs stundas atsevišķi – kopā kā dežūra ar kopējo stundu skaitu
 • Galvenais – to atspoguļot dokumentos, dežūru sarakstos
 • Pieeja -1 dežūra – 10%, ja varāk kā 1 -tad pilnā apmērā-20%
 • Galvenais – iekšējās kārtības noteikumi un precīzi dokumenti par izmaksām
 • Ja tranzīt nodaļās ir pacienti – maksāt piemaksas -to visu dokumentēt
 • NVD -tranzīt nodaļas – UN sastāvdaļa -tātad pienākas piemaksas
 • VM risinās jautājumu par vienotu piemaksu UN
 • Analīžu ņemšana un nogādāšana – pienākas Covid piemaksas
 • Nav svarīgi vai (+) vai (-)
 • Arī reģistratori un papildus personāls, kas darbojas ar uzskaiti un dokumentiem -iesaistās Covid procesā – pienākas piemaksas
 • Vaivaru UN – un testēšanas personālam -iemaksas20%

LSB:

 • Piemaksas tikai pie pamata darba algas
 • Nav ierēķināts papildus piemaksas pie darba stāža
 • Nav dienas stacionāru personālam
 • Slimnīcās sakarā ar karantīnām un (+)aizvietošana un virsstundas
 • 20% – ir zema motivācija personālam
 • Dažviet jau maksā dubultā
 • Īpaši plānojot jaunas Covid slimnīcas un nodaļas
 • Personāls jānodrošina jau pie atvēršanas un zemas intensitātes
 • Vai piemaksas rezidentiem
 • Nevienlīdzīga attieksme UN piemaksās 30% un 20%
 • Arī “Vaivaros” ir UN un p(+) pacienti un testēšanas personāls

Vienojas:

 • LSB vērtē kā pozitīvu dokumentu
 • VM risinās jautājumu par vienotu UN piemaksu
 • Vērtēs situāciju 2 un 3 līmeņa slimnīcās, ja (+) pacienti
 • VM nodrošinās arī avansa maksājumus piemaksām
 • VM risinās jautājumu par virsstundu apmaksu

22.10.2020. LSB valdes sēde Nr. 11 notika attālināti plkst. 12:00

Piedalās: 24 LSB pārstāvji, VM valsts sekretāre D.Mūrmane-Umbraško, Dobeles mērs A.Spridzāns, VM pārstāvji

Darba kārtībā:

1.VM informatīvai ziņojums par slimnīcu atbilstību noteiktam līmenim

2.Dažādi

1.

LSB:

–              Dokumentā nav minēts par iespējamiem risinājumiem – tarifu neatbilstību, finansējuma pieaugumu

–              VM ziņojums ir tikai par faktisko situāciju un cilvēkresursu nodrošinājumu

–              LSB vēlētos arī VM informāciju par iespējamiem risinājumiem

–              Ziņojumā palielinājies “balto plankumu ” skaits

–              Tas var ierobežot VA pakalpojumu pieejamību pacientiem

–              Iespējams jāpaplašina speciālistu klāsts NMP pakalpojumu sniegšanai

–              Dažas specialitātes (endoskopija) varētu aizstāt citu pamatspecialitāšu ārstiem (ķirurgi)

–              PAC Jēkabpilī nav minēts ziņojumā – faktiski strādā

–              Slimnīcas var piedāvāt paliatīvo un hronisko slimnieku aprūpi

–              Diemžēl tam ir būtiski neatbilstošs finansējums

–              Vai plānotās izmaiņas saistītas ar jauno novadu paplašināšanu un reformu

–              Nepieciešams arī kopējs sadarbības plāns starp slimnīcām, kuras atrodas dažādos novados un normatīvais akts

–              Patreiz slimnīcas atskaitās par sadarbību, bet nav regulējuma

–              Galvenais – jaunajos novadōs jābūt pieejamiem VA pamatpaklpojumiem

–              Jāmeklē risinājums – kā piesaistīt speciālistus reģioniem un palielināt darbinieku skaitu slimnīcās

–              Problēmas ar rezidentiem tieši regionu slimnīcās, domstarpības ar rezidenturas vadītājiem valsts slimnīcās un profesionālām asociācijas

–              Arī vairāk kā 20 ārstu gadā netiek uzņemti rezidentūrā, jo vietu skaits, bet vēlas strādāt slimnīcās – nav risinājuma

–              VM būtu vairāk jādomā par kopējo stāvokli valstī

–              Profesionālās asociācijas – par savu specialitāti tikai

A.Spridzāns:

–              pašvalību savienībā arī apspriesti šie jautājumi

–              reģionālā reforma nav stipri saistīta ar slimnīcu reformu

–              galvenais – lai tiktu sniegti pamatpakalpojumi

–              sadarbība starp slimnīcām nepieciešama visos līmeņos

–              DT ir mūsdienās ir apsolūti nepieciešama Dg metode slimnīcās

–              To samazināšana būtiski ietekmēs VA kvalitāti iedzīvotājiem

VM:

–              Ziņojums LSB izsūtīts jau iepriekš

–              Vēl 2021. gadā varēsim diskutēt un izmainīt

–              Ieviešana plānota ar 2022.gadu

–              VM piekrīt LSB viedoklim- ziņojums ir tikai konstatējošs

–              Papildinās ar ierosinājumiem

–              Nav plānots mazināt profilus, tikai sniegšanas laikus

–              3. līmenī plānota īslaicīgā ķirurģija

–              Jēkabpilī PAC ir plānots 2021.gadā, precizēs kļūdu

–              Krāslava – plānots saglabāt iepriekšējo līmeni – kā vienojās iepriekš

–              Plāno palielināt tarifus paliatīvai un hronisko pacientu aprūpei

–              2021.g. plānotas finansējums 183mlj. Eur – mediķu algām ~ 25% +

–              VM piekrīt – arī pārējie tarifi ir zemi

–              Papildinās ziņojumu ar info par zemajiem VA tarifiem

–              Atsūtīs VM ziņojumu par paliatīvo un hronisko pacientu aprūpi jau šodien

–              Patreiz VM nav iespējas papildus samaksai reģionu mediķiem

–              VM plāno turpmāk plāno apvienotu pakalpojumu(ķirģija+pēc operācijas aprūpe+ rehabilitācija) iepirkumus

–              Par iespējamo rezidentu apmācības izmaiņu un nerezidentūras ārstu  darbu kontaktēties ar dr.med. D.Krieviņu un TOS ārstu dr.Zariņu

2.

–              VM kopā ar LSB risinās jautājumus par rezidentu un nerezidentūras ārstu nodarbināšanu

–              VM aicina LSB iesniegt priekšlikumus par ārstu prestiža celšanas iespējām

–              VM izsūtīs LSB ziņojumu par paliatīvo un hronisko pacientu aprūpi

–              Vienojas par priekšlikumu iesniegšanu ziņojuma papildināšanai

–              Tas iespējams visu 2021.gadu

26.06.2020. LSB valdes sēde Nr. 10 notika stacionārā “Biķernieki” plkst. 13:00

Piedalās: 15 LSB pārstāvji

Darba kārtībā:

 1. VM darba samaksas projekta apspriešana
 2. MK noteikumi par rezidentu darba iespējām
 3. NVD – 10 pielikuma apspriešana
 4. Dažādi

1.

Vienojas:

– LSB atbalsta VM ieceri palielināt mediķu darba samaksu līdz OECD ieteiktajam   2.74 koeficientam

– LSB aicina VM un valdību pirms jauna darba samaksas modeļa ieviešanas pildīt jau pieņemtos likumu par 20% mediķu darba samaksas palielināšanu 2020. un 2021.gadā

– jaunu darba samaksas modeli ieviest tikai pēc šo saistību izpildes

– LSB kategoriski iebilst pret VM ieceri – darba samaksu palielināt uz citu tarifa elementu rēķina nepalielinot  kopējo tarifa maksu

– vērsties  MK ar aicinājumu pārējām slimnīcām kompensēt IT tarifus

– aicināt valdību pildīt likumu par 20% darba samaksas pieaugumu 2020. un 2021.gadā

– likuma nepildīšanu atspriest ar Tiesībsargu

2.

– MK jaunais rīkojums paredz ierobežojumus rezidentu darbam

–  rezidentiem rezidentūras slimnīcā ierobežojumi strādāt papildus

– to var darīt citā slimnīcā sertificēta ārsta uzraudzībā 40st/ned

– tam nepieciešams cits darba līgums

– rezidents var strādāt kā stažieris citā slimnīcā

– MK noteikumi vērsti uz rezidentu iespējamo piesaisti tikai rezidentūras slimnīcai

Vienojas:

– tā kā MK not. jau apstiprināti, analizēt to ieviešanu un izpildi

 • NVD piedāvātais 10 pielikums pie līguma paredz Covid pacientu ārstēšanu
 • Tajā pašā laikā ir VI atzinumi – par slimnīcu nesagatavotību Covid pacientu uzņemšanai un ārstēšanai
 • piedāvātais līgums ar pielikumu atteikuma gadījumā paredz vispār neslēgt līgumu ar slimnīcu
 • vairums slimnīcu ir atteikušās parakstīt šādu NVD piedāvājumu
 • pēdējā info no NVD – gatavo izmaiņas 10 pielikumā un piedāvās slimnīcām

4.

LETAI

Latvijas Slimnīcu biedrība(LSB) 26.augustā kopējā sēdē apsprieda Veselības ministrijas piedāvāto mediķu darba samaksas jauno modeli.

LSB

– kopumā atbalsta Veselības ministrijas ieceri nākotnē palielināt mediķu   darba   samaksu  līdz OECD ieteiktajam 2.74 koeficientam

– aicina VM un valdību pirms jauna darba samaksas modeļa ieviešanas ievērot un pildīt jau pieņemtos likumu par 20% mediķu darba samaksas palielināšanu 2020. un 2021.gadā

– jaunu darba samaksas modeli ieviest tikai pēc šo saistību izpildes

– LSB kategoriski iebilst pret VM ieceri jaunajā darba samaksas modelī – mediķu darba samaksu palielināt uz pārējo tarifa elementu rēķina, nepalielinot  kopējo pakalpojuma tarifa maksu.

– Šāda pieeja nākotnē var ievērojami pasliktināt sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

– vienlaicīgi Latvijas  slimnīcu vadītāji norāda, ka VM piedāvātais jaunais darba samaksas modelis ir sarežģīts un grūti administrējams

30.06.2020. notika Saeimas komisijas sēde – Mediķu atalgojuma reformas – attālinātā ZOOM režīmā piedalījās

10 Saeimas deputāti

– VM I.Viņķele

– Valsts kanceleja

– Tiesībsarga birojs

– PSKUS

– Māsu asociācija

– jauno ārstu asociācija

– LVSADA

– no LSB – I.Liepa, U.Muskovs, A.Vāne, J.Atstupens, A.Stuburs, J.Lācis, J.Kalējs

 

VM:

– VM strādā darba grupa – domnīca pie jaunā darba samaksas modeļa

– steiga nav laba pieeja

– nepieciešams definēt – apjomu , kvalifikāciju, slodzi, pilna darba ekvivalenti, izvērtēt piemaksas u.t.t…..

– atšķirīga pieeja stacionāriem/ambulatoriem pakalpojumiem

– nevar maksāt , ja tikai atnāk uz darbu/dežūru

– nav sagatavoti materiāi Saeimas komisijas sēdei

– nav informēta par iepriekšējo VM darba grupu rezultātiem, tagad viss uzsākts no jauna – domnīcā

– profesionālās asociācijas nav informētas – tiks informētas vēlāk pēc testa rezultātiem

– tas tādēļ, lai netracinātu nozari

– testa izmēģinājums būs PSKUS, virtuāli

– pārrunas uzsāks jūlijā ar 3 nodaļām

– arī nepieciešamas tarifu izmaiņas

– beigu variantu, tarifu izmaiņas un ieviešanu plāno 2023.gadā

 

LVSADA:

– arī patreizējā modelī var palielināt atalgojumu, nepieciešams papildus finasējums

– Arodbedrība nav iesaistīta modeļa izstrādē

– netiek ievērotas EK un OECD jau ieteiktās rekomendācijas

– Pati Saeima jau tagad nepilda sevis pieņemto likumu

 

Jaunie ārsti:

– associācija tikai sāks apspriest priekšlikumus

– nesteigties ar ieviešanu

– vispirms jāvērtē uzlabojumi

– arī citas profesionālās asociācijas vēl tiks iepazīstinātas ar Domnīcas rezultātiem

 

Māsu asociācija:

– nesaskata diskrimināciju jaunajā modelī

– atbalsta VM darbību

 

PSKUS:

– jūlijā tiks veidota darba grupa modeļa ieviešanā

– 3 mēnešus testēs 3 nodaļās

– tests – virtuālā režīmā

– tas salīdzinās atšķirības starp jauno un patreizējo metodi

– tikai pēc tam var domāt par ieviešanu

 

Tiesībsargs:

– aicina ievērot likumdošanu

– atbalsta visas pozitīvās pārmaiņas

 

LSB:

– tieši neziņa ir tā kas – tracina mediķus

– ir likums, kurs deva cerības un ticību mediķiem, tas būtu jāpilda

– tagad atkal reforma, kas darbosies 2023.gadā

– darbojas tirgus ekonomikas principi

– iestādes pārpērk mediķus gan Rīgā, gan reģionos, gan Eiropā

– tas viss jāņem vērā

– tomē svarīgi ir tarifi, kas nav mainīti gadiem

 

saeimas komisija – pieņēma zināšanai VM teikto, neprasot kādus papildus materiālus

sēde beidzās – bez secinājumiem, tikai gaidīs turpmākos rezultātus

neizpalika arī bez asākas vārdu apmaiņas starp LVSADA un VM jautājuma par “viltus ziņu” izplatīšanu

10.06.2020. LSB valdes sēde Nr. 8 notika attālināti Zoom režīmā

Piedalās: 10 LSB pārstāvji

Darba kārtībā:

 1. LSB, LVSADA, PS kopējās rīcibas apspriešana jautājumā par slimnīcu līmeņiem
 2. Slimnīcu sadarbība ar attiecīgo pašvaldību
 3. 20% piemaksu un kompensāciju izmaksas
 4. Dažādi

1.LSB:

–              Nepieciešama kopēja rīcība jautājumā par slimnīcu līmeņu reformām

–              Samazinās pieejamība pacientiem

–              Iespējama arī darbinieku samazināšana un atlaišana

–              LVSADA iesaka griesties Satversmes tiesā, ja ierobežos papildus darbus

–              Lielas atlaišanas kompensācijas personālam

–              Viena līmeņa atšķirīgas ārstēšanas izmaksas augstākā līmeņa slimnīcās

–              V līmenī nav integrētās VA

–              VM un VI nav izvērtējusi augstākā līmeņa slimnīcas

–              Tikai pēc visu līmeņu vērtējuma var domāt par reformām

–              PS aicina slimnīcu vadītājus piedalīties VM izbraukuma sarunās ar pašvaldību vadītājiem reformu jautājumos

–              Nav informācijas par VM darba grupas darbu slimnīcu reformu jautājumos

–              Nav pabeigts VK ziņojums par V līmeņa slimnīcu pārbaudēm

2.LSB:

–              PS aicinājums slimnīcu vadītājiem informēr savus īpašniekus par iespējamo reformu ietekmi uz pakalpojumu pieejamību reģionā

–              Par to tieši ir atbildīgas pašvaldības

–              VM sarunu laikā par reformām piedalīties kopā ar pašvaldību vadītājiem

–              Pēc PS informācijas – ne visi pašvaldību vadītāji ir informēti par iespējamām sekām

3.LSB:

–              Slimnīcu vadītājiem informēt savu pašvaldību par 20% piemaksu un IAL iegādes izdevumu nekompensēšanu no Marta mēneša

–              Pēc NVD saņemtās informācijas – VM iesniegusi pieprasījumu, viss apstājies FM

–              Tālāk arī PS pēc informācijas saņemšanas varēs vērsties valdībā par kompensēciju izmaksām

Vienojas:

–              Kopā ar PS un VA sociāliem partneriem rakstīt vēstuli VM par nepieciešamību izvērtēt visu līmeņu slimnīcas, lai tālāk izvērtētu slimnīcu reformu gaitu

–              LSB griesties VK par augstākā līmeņa slimnīcu izvērtēšanas ziņojuma publiskošanu

–              KA sagatavot informāciju

–              par visu līmeņu slimnīcu izvērtēšanas nepieciešamību pirms reformu veikšanas

–              par 20% algu piemaksu un IAL iegādes kompensējuma nesaņemšanu no Marta mēneša un darbinieku motivācijas kritumu apkarojot Covid

–              LSB sagatavot šo informāciju “Dienas ”medijiem

4.LSB:

–              Informē par pacientu apmeklējumu pieļaušanu slimnīcās

–              Apmeklējumi atkarīgi no epidemioloģiskās situācijas attiecīgā reģionā

–              Ieteicams tikai viens piederīgais apmeklējuma laikā

LPS preses relīze par kopīgo tikšanos

100620_PR_LPS_arodbiedriba_slimnicas

09.06.2020. notika kopēja tikšanās LSB, LVSADA, PS ar nozares sociāliem partneriem

no LSB piedalījās – J.Kalējs, no PS – G.Kaminskis, no LVSADA – V.Keris

Darba kārtībā:

– kopējas rīcības apspriešana slimnīcu reformu īstenošanā-  slimnīcu īpašnieki un nozares pārstāvji

vienojās:

– apzināt tās pašvaldības un slimnīcas, kas gatavas iesaistīties savu slimnīcu un pacientu pakalpojumu saglabāšanā

– tālākas kopējas tikšanās organizēšana, jau klātienē, un vienošanās par tālāko rīcību

– ne visas pašvaldības gatavas iebilst plānotajām izmaiņām savos reģionos

27.05.2020.LSB valdes sēde Nr. 7 notika attālināti MS Teams režīmā kopā ar  PS un VM

Piedalās: 19 LSB pārstāvji, PS, VM, VI, NVD, SPKC pārstāvji

Sēdi vadīja PS priekšēdētājs G.Kaminskis

Darba kārtībā:

1. VM ziņojums par slimnīcu līmeņiem

2. VI konstatētās problēmas SAC

3. VM ziņojums par integrēto VA

4. SPKC par zobārstniecības pakalpojumiem

5. VM par ārstniecības iestāžu finansēšanu un kompensācijas mehānismu

6. VM par mediķu pieejamības uzlabošanu ārpus Rīgas

7. Dažādi

 

1.VM:

– Slimnīcu līmeņu pārskatīšana – skatīties kopumā

– VM pārmaksā slimnīcām par pakalpojumiem

– Jānodrošina pieejamība un kvalitāte

– Pacientu drošums

– Ārsti strādā līdz pat 10 darba vietām, 16 dežūras mēnesī

– Nenoslogotas IT nodaļas, bet samaksa notiek

– Nebūs visur 24/7 pakalpojuma

– Strādā vairākos darbos -UN, Ambulatori, nodaļā – ???

– Vienlaicīgi gan pediatri, gan intervisti – kam prioritāte

LSB:

– Pie neatbilstošiem zemiem tarifiem – nav pārmaksa

– Zemās mediķu algas ietekmē migrāciju

– Darbs vairākās vietās(UN, ambulatori, stacionārā..) paaugstina kvalifikāciju

– Zelta stundas likums, vai varēs nodrošināt slēdzot pakalpojumus

Vienojas:

– Pieņemt zināšanai VM informāciju

– Vasarā VM uzsāks sarunas ar konkrētām slimnīcām un pašvaldībām

2. VI ziņojums par SOC pārbaudēm

3. VM ziņojums par integrēto VA

– Optimālais pakalpojumu modelis – kas nepieciešams pacientam

– Citās iestādēs integrēt pacientus ar psihiskās veselības truacējumiem

– Tāds plāns – VM strādā pie metodes

– Ietvert arī paliatīvo aprūpi

Vienojas :

– Pieņemt zināšanai VM info

4. SPKC ziņojums par zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu reģionos

5. VM ziņojums par ārstniecības iestāžu finansējumu:

– Tiek apkopota informācija no ārstniecības iestādēm

– Kopējais pakalpojumu samazinājums – 72%

– VM maksā 1/12 daļu stacionāriem un ambulatoriem pakalpojumiem

– Pārplānošana NVD būs 1X 2020. gadā par 8 mēnešu rezultātiem

– Samaksa kavējas vēl par 1 mēnesi – tā NVD

Pielikumā prezentācija

6. VM ziņojums par mediķu piesaisti reģioniem:

– 86 ārsti

– 22 ĢA līgumi

– Jānostrādā 5 gadi attiecīgā reģionā

– Tomēr tas nav šķērslis doties uz citu valsti un apmaksāt noslēgtos līgumus

– Arī daudzas pašvaldības aktīvi piedalās sociālās vides nodrošināšanā

Vienojas:

– Pieņemt zināšanai VM info

7. Nākošo kopīgo sēdi par VA jautājumiem un slimnīcu darbību sasaukt augustā.

9_2_5_izpildes_progress_270520 preciz VM_LPS_sarunu_darba_kartiba_270520 Arstniecibas_iestazu_finansesana_270520

Arstniecibas_iestazu_finansesana_270520

preciz VM_LPS_sarunu_darba_kartiba_270520

13.05.2020. plkst. 10:00 notika Saeimas  -Situācija reģionu slimnīcās covid 19 vīrusa laikā.

Piedalījās 11 Saeimas deputāti, VM, NVD, NMPD, VI, PS, LĀB pārstāvji

no LSBpiedalījās – A.Vāne, U.Muskovs, G.Semjonovs, M.Ansveriņa, M.Kauliņa, A.Rozenfelds

NMPD vadītāja L.Cipule:
– izteica pateicību reģionu slimnīcām par sadarbību NMP pacientu aprūpē
– par papildus atbalsta nepieciešamību šīm slimnīcām
– jābūt gataviem 2. vilnim rudenī

PS:
– izteica izbrīnu par VI paziņojumu PS konferencē – par 2. un 3. līmeņa nesagatavolību Covid epidēmijai
– slimnīcu gatavība un darbība atbilst Hospitalizācijas plānam
– nav piešķirts finansējums IAL
– pašvaldībām nav brīvu resursu iegādei

LSB informēja
–  par pašvaldību slimnīcu darbības principiem covid laikā
– par VM un NVD normatīvo aktu izpildes nefinansēšanu
– par stāvokli Vidzemes slimnīcā:
– covid pacienti 1/4 daļa no patreiz saslimušiem visā LV
– infrastuktūra pielāgota, pārprofilēta
– dienā +2-3 covid pacienti, kopā 24 pacienti, miruši 6 ar citām hroniskām slimnībām, bet covid +
– par LIC un CL testēšanas atšķirīgām darba metodēm covid Dg
– par lielo darbinieku slodzi un saslimstību ar covid – parcovid izplatības ceļiem
– vairāk par 700 analīzēm personālam
– par iespējām uz laiku mainīt Hospitalizācijas plānu un atslogot Vidzemes slimnīcu
– par palielināto birokrātijas un kontroles slogu covid sakarā
– par hronisko pacientu plūsmas pieaugumu
– par iespējamo 2.uzliesmojuma vilni rudenī
– par ambulatoro pakalpojumu atvirzīšanas no slimnīcu telpām
– lai nodrošinātu neatkarīgu darbību un pasargātu slimnīcu personālu
– par atsevišku infrastruktūras nodrošinājumu ambulatoriem un slimnīcu pacientiem
– VM nopietni par to jādomā

par stāvokli Daugavpils slimnīcā:
– par pacientu diferensāciju
– par zaudējumiem maksas pakalpojumu sektorā ~200 000Eur
– par migrējošo speciālistu(ķirurgu…) testēšanas grūtībām
– par nepieciešamību atsākt oerācijas -jo rindas pagarinās
– par vietējo uzņēmēju un mediju atbalstu slimnīcai par stāvokli Kuldīgas slimnīcā:
– nav konstatēts covid +, bet  lieto visus IAL
– slimnīcas izdevumi IAL iegādei netiek kompensēti jau no Marta mēneša
– nav kompensētas darbinieku piemaksas darbam ar covid
– atskaites tiek iesniegtas NVD tikai sola par stāvokli Alūksnes slimnīcā:
– reģionā ir covid +, slimnīcā nav konstatēts
– strādā pēc Hospitalizācijas plāna
– izveidots izolators gadījumam covid +
– pārprofilēts dienas stacionārs

NVD:
– apkopo info par slimnīcu izmaksām Martā, Aprīli
– ieniegs VM, tā tālāk FM
– prasīs apmaksāt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
– nav tālāk atkarīgs no NVD
VM:
– gatavo informatīvo ziņojumu valdībai par iespējamo slimnīcu strukturālām izmaiņām
– par tarifu pārrēķinu – pieaugumu
– plāno nākotnes pacientu plūsmas samazināšanu
– par IT gultu izvietojumu
– par izolācijas nodrošināšanu nākotnē
– par 3 mēnešu medikamentu rezervēm

Saeimas deputāti:
– par iespējamo mediķu inficēšanos ar covid traktēt kā nelaimes gadījumu darbā
– VM īpaši neiebilst, ja deputāti tā uzskata
– par papildus VM pieprasītā 6 mlj. finasējuma sadali – NVD informēja – testiem, IAL iegādei, pacientu transportam

noslēgumā LSB:
– kad varēs iepazīties ar VM ziņijumu par izmaiņām slimnīcās
– aicināja VM un NVD kompensēt slimnīcu izdevumus covid sakarā
– mazināt birokrātiskos apgrūtinājumus
– VM un VI atturēties no pārmetumiem slimnīcām par gatavību darbā ar covid
– aicina pirms tam visu apspriest

Sēde kopumā ilga 1.5 stundas

30.04.2020.LSB valdes sēde Nr. 6 notika attālināti – ZOOM režīmā

Piedalās: 15 LSB pārstāvji, Komunikāciju aģentūras(KA) pārstāvji E.Bille,   E.Ķibere

Darba kārtībā:

 1. VM informācijapar samaksas iespējām
 2. LSB un KA sadarbības iespējas
 3. Dažādi

1.LSB:

–              VM un NVD jaunie ieteikumi slimnīcām no 17.04.2020.

–              Tas nav VM rīkojums

–              Pēc VM informācijas ieteikumu finansējums universitātes slimnīcām no VM

–              Reģionālām slimnīcām – prasīs FM atbalstu

–              Izsūtīs slimnīcām iespējamo izdevumu uzskaites tabulas

–              Pērējām slimnīcām- jāmeklē īpašnieku – pašvaldību līdzdalība

–              Daudz ieteikumu par telpu rekonstrukciju(atsevišķas istabas, ventilācija..) attiecas tikai uz slimnīcām ar infekcijas nodaļām

–              VM nekomentē VI izteikumus par slimnīcu nesagatavotību Covid krīzei

–              20% piemaksa no apīļa -visiem kas pārbauda, neatkarīgi no (+) vai nē

2.LSB:

–              LSB atbalsta sadarbību ar KA plašākas informācijas sniegšanai

–              Jāinformē par Pašvaldību slimnīcu darbu Covid apstākļos

–              Reputācijas uzlabošana iedzīvotāju vidū

–              Nav vienādi noteikumi valsts/pašvaldību slimnīcām

–              Labie mediķi ir arī ārpus Rīgas

–              Jāizmanto arī vietējie laikraksti

–              Jāveido stāsti par darbu Covid laikā

–              Ātra pretreakcija

–              Jāpiesaista īpašnieki – pašvaldības

–              Jāizmanto interneta mediji

–              Nav jākoncentrējas uz vispārējo iedzīvotāju veselības uzlabošanu, jo ir ierobežojumi saņemt pakalpojumus

–              Nevar pretstatīt slimnīcu līmeņus

–              Meklēt pozitīvos darbiniekus – ārstus, māsas…

–              Apkopot informāciju no slimnīcām

–              Cik Covid testi iedzīvotājiem

–              Cik Covid testi darbiniekiem

–              Cik pozitīvu testu

–              Cik pieaug pacienti no Rīgas un citiem reģioniem

Vienojas:

–              Apkopoto info par Covid tesiem un pacientiem sniegt KA

–              KA 2 nedēļu laikā sagatavos apkopojumu un sniegs informāciju LSB

–              Ievietos informāciju medijos

–              Gatavos pirmos pozitīvos stāstus no pašvaldību slimnīcām

–              LSB aicina visas slimnīcas sadarboties un sniegt informāciju KA

3.LSB:

–              Par ambulatorās rehabilitācijas dīgstāves izmantošanu

–              Nav aizliegts to izmantot ambulatori akūto pacientu rehabilitācijai

–              Var arī slimnīcu IT nodaļās, ja tam ir finansējums

24.04.2020.LSB valdes sēde Nr. 5 notika attālināti – ZOOM režīmā

Piedalās: 19 LSB pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. VM, NVD jaunie rīkojumi Covid sakarā
 2. LSB iespējamās rīcības
 3. Dažādi

1.

LSB:

 • VM un NVD jaunie ietekumi slimnīcām no 17.04.2020.
 • Jālieto pilnie komplekti visiem pacientiem ienākot Uzņemšnas nodaļā
 • Rezerves patreiz – 1 mēnesim
 • Ja tāda kārtība – dienā no 50 -100 komplekti
 • Pietiks maksimums 1 nedēļai
 • Daudz ieteikumu par telpu rekonstrukciju (atsevišķas istabas, ventilācija..)
 • Par vienreizējo aprīkojumu – stetoskopi, termometri…
 • Nav informācijas par iegādes, pārbūves apmaksu un piegādi
 • Tērpus un halātus piegādā AM
 • Slimnīcām pieteikt apjomu NVD, tie tālāk AM
 • Arī Covid testi nepietiekamā daudzumā dažām slimnīcām
 • Liels birokrātijas slogs -atskaites par respiratoriem… un tabulas
 • Sakarā ar VI paziņojumu – piesaistās arī Darba inspekcija par DL un ierobežojumu pārbaudi

Vienojas:

 • Noskaidrot VM par ieteikumu ieviešanas apmaksu
 • LSB rakstīt vēstuli VM par izdevumu segšanas iespēju slimnīcām

2.

LSB:

 • Pēc PS sarunas ar VI par slimnīcu gatavību Covid laikā daudz negatīvas informācijas par slimnīcu kvalitāti un nespēju Covid laikā
 • Reģionos arī iesaistās Darba inspekcijas ar savām pārbaudēm
 • LSB kopā ar PS jau sagatavoja un izplatīja savu viedokli par slimnīcām
 • LSB iespējms piesaistīt mediju aģntūru pozitīvai informācijai
 • PS arī atbalsta un apspriest dalību

Vienojas:

 • Piesaistīt Mediju aģentūru informācijas sagatavošnā par darbu
 • Informēt PS pārstāvjus par LSB aktivitātēm
 • Tuvākajā laikā aicināt Mediju aģentūras pārstāvjus sniegt savus priekšlikumus

3.

Vienojas :

 • Organizēt  LSB sēdi ZOOM-ā 30.04.2020. plkst.10:00
 • Aicināt mediju aģentūru piedalīties un sniegt savu viedokli

25.02.2020.LSB valdes sēde Nr. 3 notika VI telpās, Klijānu ielā

Piedalās: 24 LSB pārstāvji, VI direktore D.Dreika, NVD direktors E.Labsvīrs, VI, NVD pārstāvji, NRC “Vaivari” direktore A.Nulle, Slimnīcu fizioterapeti, ĢĀ –

                      kopā – 63 dalībnieki

Darba kārtībā:

 1. VM – par rīcības plānu Covid apstākļos
 2. Hospitalizācijas plāna izmaiņas
 3. Individuālie aizsarglīdzekļi
 4. Dažādi

1. LSB:

 • Nepieciešama vienotas rīcības izstrāde slimnīcām
 • Definēt minimālo pakalpojumu grozu
 • Pakalpojumu ierobežošanas laikā – finansiāli zudumi slimnīcām
 • Personāls karantīnā, pārslogots, virsstundas
 • Papildus slogs darbiniekiem
 • Uzņemšanas nodaļas būs pārslogotas jo nebūs ambulatorās aprūpes
 • Aicina novirzīt rezidentus uz Ogres slimnīcu un reģioniem, kaut vai uz laiku
 • Jādomā par atsevišķu pakalpojumu saglabāšanu
 • ĢĀ nevarēs bez tiem strādāt
 • Vai finansu atbalsts tikai valsts iestādēm
 • Daudzi situāciju izmanto ļaunprātīgi un noslogo slimnīcas un darbiniekus

VM:

 • VM plāms par plānveida pakalpojumu ierobežošanu
 • Valdībai bija nostāja – slēgt visu, lai ierobežotu kontaktus, izplatību
 • Papildus virsstundas maksās NVD
 • Samaksa 1/12 daļa no plānotā sākot no marta -jūnijam
 • NVD 2021. gada finansējuma aprēķinos nerēķinās šo laiku
 • Par dīkstāves un karantīnas apmaksu MK izlems 19.03.2020. sēdē
 • Nav jāmaina MK 555 un DL, jo MK 103. rīkojums tos atceļ
 • Maksās iespēju robežās, galvenais personāls
 • Rezidentus no Rīgas nesūtīs uz reģioniem, neceriet
 • No Rīgas palīdzības nebūs
 • Visus Covid pacientus ārstēs tikai RAKUS Infekciju centrā
 • Tagad redzēs – kāda jēga no  Ogres slimnīcas
 • Finansu atbalsts neatkarīgi no īpašuma formas
 • Apjoms no 250-700Eur/mēnesī darbiniekam
 • Tieši griesties MK par uzņēmējdarbības atbalsta piešķiršanu
 • VM atbalstīs visu kas saistīts ar VA pakalpojumiem
 • Mēģināt izvairīties no bezdarba
 • Ļaunprātīgos gadījumos – informēt policiju, un sodīt

2. NVD:

–              Tiek mainīts NMPD hospitalizācijas plāns

–              Izsūtīts slimnīcām

–              Pārvešana uz zemāka līmeņa slimnīcu

–              Galvenais – pārvešana jāsaskaņo ar slimnīcu

–              Pie pārvešanas neņemt piedrīgos

3.VM:

–              Firmas piedāvā dažādus aizarglīdzekļus

–              Galvenais cena – to uzraudzīs EM

–              NVD un VI – vāc informāciju no slimnīcām

–              Arī pašvaldības apzina savas iestādes

–              Aicinājums no VM – pieteikties visās iespējamās vietās

–              Svarīgi – rūpēties pašiem

–              Arī Latvijas ražotāji tiek uzrunāti par ražošanas iespējām

–              Par rezultāiem informēs NVD

4.VM:

–              Gatavo papildus info iedzīvotājiem par rīcību Covid karantīnā

–              Uzstādīs papildus Dg. Teltis Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Valmierā

–              Nav plānots Ventspilī

–              Strādās dienas režīmā 9:00 -19:00

–              Informēs par saslimstību reģionos tikai pēc skaita, jo datu likums

–              VM pagarina termiņu ambulatorās rehabilitācijas atlasei

–              Aicinājums – rakstīt uz NVD pamatojuma vēstuli

–              Covid izveseļošanas kritērijs – pēc Covid (+) 2Xnegatīvi testi ar 24 st.intervālu

VMplāns

25.02.2020.LSB valdes sēde Nr. 3 notika VI telpās, Klijānu ielā

Piedalās: 24 LSB pārstāvji, VI direktore D.Dreika, NVD direktors E.Labsvīrs, VI, NVD pārstāvji, NRC “Vaivari” direktore A.Nulle, Slimnīcu fizioterapeti, ĢĀ –

                      kopā – 63 dalībnieki

Darba kārtībā:

 1. VI analīze par insulta vienību darbu slimnīcās
 2. “Vaivari ” – Insulta rehabilitācijas aktualitātes
 3. NVD – dienas stacionáru rehabilitácijas atlase
 4. Dažādi

1.

VI:

–              Prezentē apkopotos rezultātus par insulta vienību darbu

–              VM kopā ar ekspertiem gatavo kopējas vadlīnijas insulta slimnieku aprūpei

–              Plāno sagatavot līdz pusgada beigām

–              Prezentācija

2.

NVC”Vaivari ”:

–              Prezentē apkopotu informāciju par insulta pacientu rehabilitācijas iespējām

–              Jauna vertikalizācijas aparatūra aizstāj 3-4 fizioterapeitu darbu

–              Kustību modelēšanas iekārtas – atjauno pacientu gaitas kustības

–              Prezentācija

3.

LSB:

–              MK noteikumos kritērijs – gultas vieta

–              Nav skaidrs – ko tas nozīmē, vai vieta gultas novietošanai un tikai

–              Rehabilitācija – nav pacienta novietošana gultā, tas ir aktīvs process

–              Pietiek arī ar ērtu krēslu

–              Vai iespējama slimnīcu savstarpēja sadarbība – īpaši personāla jautājumos

NVD:

–              Prezentē vadlīnijas dienas stacionāru rehabilitācijas atlasei

–              Kritēriju izvērtēšana – aprīlis, maijs

–              Darba uzsākšana 2021.g.

–              2020.gadā apjomi saglabājas iepriekšējā līmenī

–              NVD ņems vērā LSB iebildumus atlases kritēriju vērtēšanā

–              Varbūt arī apmeklēs slimnīcas, lai redzētu situāciju

–              Personāla migrāciju starp slimnīcām saprot

–              Iespējams iesniegs MK grozījumos 2021.gadam

–              Katrai slimnīcai tiks nosūtīts atlases kritēriju vērtēšanas rezultāts

–              Domstarpību gadījumā – pārrunas ar NVD

–              Prezentācija

Vaivari_insulti

Veselibas_inspekcija_Insulti

Latvijas_Insulta_biedriba

NVD prezent.

 

29.01.2020.LSB valdes sēde Nr. 2 notika VM telpās

Piedalās: 23 LSB pārstāvji, VM valsts sekr. Vietnieki L.Šerna, Ā.Kasparāns, NVD direktors E.Labsvīrs, Departamenta vadītāja L.Ģiga,

VI pārstāve V.Zefirova-Tačinska, RAKUS,BKUS,TOS,”Vaivari” pārstāvji

Darba kārtībā:

 1. VM, 2020.g. finansējuma algu pielikumsa izmaiņas
 2. Rezultāti par VI un NVD pārbaudēm slimnīcās
 3. Dažādi
 1. Vienojas:

–              Slimnīcas par reālām līguma neatbilstībām iesniedz NVD datus

–              NVD apkopo datus un kopā ar slimnīcām veic finansējuma izmaiņas plānotā līguma ietvaros citiem slimnīcas pakalpojumiem – IT un RAN pakalpojumu apmaksai

–              Aicina slimnīcas iesniegt datus līdz maija beigām

–              Vienošanos atbalsta arī VM pārstāvji – Valsts sekretāra vietnieki

 1. Vienojas :

–              Pēc datu apkopošanas un analīzes tikties ar LSB

–              Kopīgi risināt iespējamās izmaiņas

3.NVD:

–              informē par rehabilitācijas atlases kritēriju publicēšanu NVD mājas lapā 31.01.2020.

–              Aicina slimnīcas iepazīties

Stac_planosana_2020_29_01

Slimnīcas_27012020

1.2020.LSB valdes sēde Nr. 1 notika stacionārā “Biķernieki”

Piedalās: 19 LSB pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. VM, 2020.g. finansējuma algu pielikumsa izmaiņas – LSB nostāja ar VM
 2. Rezultāti par VI un NVD pārbaudēm slimnīcās
 3. Dažādi

1.LSB:

–              Ne visas slimnīcas var palielināt mediķu algas par 10%

–              Vai ir iekļautas virsstundas, kopumā sastāda ap 11%

–              NVD būtiskas plānojuma kļūdas

–              Plānots dzemdību un insultu pieaugums veirākās slimnīcās

–              Nav plānots IT un RAN finansējums

–              DRG koeficienta izmaiņas – neskaidras

–              Medikamentiem nav pieaugums

–              NAP plānā līdz 2027.gadam – tarifu poeaugums- 0 EUR

–              LV mazākais VA finansējums uz 1 iedzīvotāju – 630EUR/gadā

–              Kopēja nostāja ar VM – vai iespējams pārvirzīt līdzekļus slimnīcu ietvaros

–              Sanāksmē ar VM lūgt skaidrot pamatojumu finansējuma līgumiem

2. LSB:

–              Slimnīcām nav informācijas par VI un NVD pārbaudēm

–              Nav zināmi secinājumi, nav atgriezeniskās saites

–              Kā tas ietekmēs slimnīcu līmeņu izmaiņas

–              Šodien D- pils slimnīcā 10 VI cilvēku pārbaude

–              Prasa sagatavot neplānotus dokumentus

–              Slimnīcas vadītājs Rīgā, nebija informēts par pārbaudi

–              LSB nostāja – uzklausīt VM informāciju, tad komentēt

22.01.2020. plkst. 12:00 notika Saeimas komisijas sēde.

Darba kārtībā- “Par reformām veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai un darba samaksu ārstniecības personām 2020.gada un vidēja termiņa valsts budžetā”.

Oficiāli LSB uz sēdi netika aicināta

Pēc LSB sazināšanās ar Saeimas pārstāvjiem, Saeimas komisija piekrita LSB dalībai sēdē

Sēdē piedalījās 11 Saeimas deputāti,VM, NVD, FM, VK, LĀB, Māsu asociācija

no LSB piedalījās: I.Liepa, A.Stuburs, A.Ķipurs, J.Lācis, G.Semjonovs, J.Kalējs

Sēde sākās ar deputāta Judina informāciju par lielajām ārstu un māsu algām un nereālām darba stundām mediķiem(>300st.)

ka ap 100 ārstu saņem vairāk par 6000EUR/mēnesī

ka algu pielikumam par 20% nepieciešami tikai 52mlj. EUR, nevis 120, kā prasa VM

uz to diezgan asi reaģēja  VM, LSB biedri, Māsu asociācija, LĀB

un arī paši Saeimas deputāti

uzskatot to kā mēģinājumu samazināt VA kopējo finansējumu un tikai pasliktinot stāvokli VA jomā

pēc VM prezentācijas (pielikumā)

LSB komentāri

– nav papildus tarifa finansējums virsstundām, nakts stundām, medikamentiem u.c.

– tas būtiski neuzlabos situāciju

– slimnīcu plānotai finansējuma līgums nonodrošina 10% algu pielikumu

– nav skaidrības kā nepalielināt darbinieku samaksu, ja virs 3 vidējām algām LV

– apspriešanā un izstrādē nav iesaistīti darba ņemēji

Saeimas sēde ilga gandrīz 2 st., un lēmums tā arī netika pieņemts?????

pēc Saeimas sēdes vienojāmies ar VM nākošajā nedēļā ar LSB apspriest šos jautājumus

Reformas_180120

16.12.-17.12.2019. Briselē notika EK sanāksme par ES valstu medicīnas darbinieku trūkuma risinājumiem

piedalījās 16 ES valstu pārstāvji, kopā 48 delegāti.
no LSB piedalījās J.Kalējs
Darba kārtībā:
– medicīnas darba spēka trūkums ES valstīs
– medicīnas māsu specialitāšu un kompetenču paplašināšana, lai aizstātu ārstu darbu
liela darba spēka migrācija ES valstīs
Londonā – 30% ne Anglijas rezidenti strādā slimnīcās
pēc Brexit situācija pasliktināsies
māsu trūkums Anglijā – 41 000 māsu,  ap 15 000 ārstu
nav risinājuma, kur ņemt
iespējas – pārizglītot personālu- dzīves laika apmācība, pārapmācība
māsu kompetenču paplašināšana
LSB – līdzīga situācija – jo emigrē un noveco
risinājumiem piekrīt
nepieciešma vienota ES valstu pieeja un risinājums
jāaptur smadzeņu drenāža no donorvalstīm
jādomā par solidaritātes un kompensēšanas mehānismiem ES līmenī
vienojas:
-2020.g. apkopot labāko ES valstu pieredzi
-sagatavot vienotu ES valstu pieeju risinājumam

13.12.2019. LSB valdes sēde Nr.14 notika stacionārā “Biķernieki”

Piedalās: 20 LSB pārstāvji

Darba kārtībā:

 1. Tikšanās ar NVD, 2020.g. finansējuma izmaiņas
 2. VI un NVD pārbaudes slimnīcās
 3. Rehabilitācijas atlases kritēriji
 4. 2020.g. kopsapulce
 5. Dažādi

1.LSB:

–         NVD gatavo finansējuma izmaiņas 2020.

–         Nav informējusi LSB

–         Nav skaidrs -kas kompensēs pacientu iemaksas

–         Tikšanās laikā vispirms noklausīties NVD informāciju

–         LSB viedokli sniegs pēc tam

2.LSB:

–         VI un NVD pārbaudes veiktas vairākās slimnīcās

–         Par rezultātiem nav informācijas

–         Jūrmalā – 8 cilv.

–         Izturas agresīvi pret pesonālu

–         Krāslavā – ļoti korekta pārbaude

–         Apsprieduši ar slimnīcas vadību

–         Ogre- pārkāpj datu auzsardzības regulu

–         Izturējās agresīvi, darbinieki neapmierināti

–         LSB jau iepriekš informējaVM un VI par pārbaužu neētiskumu

–         VI vadība to neatdzīst un aicināja uz tikšanos ar konkrēto slimnīcu vadību

–         Šis jautājums vēl tiks pārrunāts ar NVD

3.LSB:

–         NVD izsūtīja rehabilitācijas kritērijus un atlases nosacījumus

–         Tiks apspriests tikšanās laikā ar NVD

13.12.2019.  notika LSB valdes sēde Nr. 15 un tikšanās ar NVD par finasējuma un atlases kritēriju jautājumiem

Piedalās: 25 LSB pārstāvji, : NVD direktors E.Labsvīrs, NVD direktora vietniece I.Milaševica, NVD depart. vadītāja L.Ģiga

Pielikumā: NVD prezentācija

Darba kārtībā:

 1. NVD, 2020.g. finansējuma izmaiņas
 2. VI un NVD pārbaudes slimnīcās
 3. Rehabilitācijas atlases kritēriji
 4. Dažādi

 1.NVD:

–         NVD prezentē finansējuma izmaiņas 2020.(pielikumā)

–         Algu pieaugums 10% visiem, kopā -29mlj.Eur

–         Virsstundu samaksa ietverta g/d tarifā

–         Nav ietverts IT un RAN finasējuma pieaugums

–         Tam nav piešķirti līdzekļi

–         Šim jautājumam kopā ar LSB veltīja vairāk kā gadu

–         Uzturēs prasību VM palielināt IT un RAN finansējumu

–         Plāno ieviest e-veselības 3 kārtu – nosūtījumus

–         Līgumus slimnīcām sagatavos nākošajā nedēļā

–         Ja slimnīcām neizpilde zem 80%, laicīgi ziņot NVD

–         Iespējams līdzekļus pārplānot

LSB:

–         Nav informējusi LSB par izmaiņām arī 2019.g.

–         Pakalpojumu pārplānošanu nevar veikt decembrī

–         Nav zināmi principi

–         Nav skaidrs – kas kompensēs pacientu iemaksas

–         Rezidentu algas pārsniedz ārstu algas

–         Atbildīgai tomēr ir ārsts

–         Nav palielinātas ēdināšanas izmaksas, patreiz zem pašizmaksas

–         Medikamentu samaksa 1.12Eur/dienā nesedz izmaksas , sevišķi IT,RAN

–         Zemas ēdināšanas izmaksas

2.LSB:

–         Pārbaudes bieži nekorektas

–         Nav zināms mērķis

–         Napspriež ar slimnīcu vadību

–         Slimnīcām nav zināmi rezultāti

NVD:

–         Atvainojas par neērtībām

–         Apspriedīs ar saviem darbiniekiem

–         Pārbaudes pabeigs jaunvārī

–         Jau tagad zināms uz 1000 anesteziologu slodzem/250reāli anesteziologi

–         Nav zināma risinājuma

–         Tad kopā ar LSB apspriedīs rezultātus un tālāko rīcību

–         Mērķis nav slēgt slimnīcas!!!!

3.LSB:

–         NVD izsūtījusi kritērijus atlasei

–         Nav norādīti tarifi

–         Apjoms dažviet ir smieklīgi zems

–         Tas nenodrošina pat viena darbinieka algu

–         Nav motivācijas pieteikties

–         Daudziem pakalpojumiem nav nepieciešamas pacientu gultas, pietiek ar ērtiem krēsliem- pacientiem draudzīgiem

–         536(.) norāda – nedrīkst sniegt citus pakalpojumus – neloģiski

–         Diskriminējoši pret pacientu

–         Kad būs atlase ambulatoriem kritērijiem

–         Fizikālā terapija mājās – neatbilst rehabilitācijas mērķiem

–         Personāls atsakās to darīt – nav rezultātu , nav attiecīgā aprīkojuma mājās

–         LSB aicina pārskatīt atkārtoto vizīšu iekļaušanu aprūpes epizodē

NVD:

–         Aicina LSB iesniegt priekšlikumus

–         Daudziem iebildumiem piekrīt jau tagad

–         Piekrīt LSB par – papildus izmeklējumu ierobežošanas atcelšnu un mājas fiz.terapijas nelietderīgumu

–         Papildus vizītes iekļaušanu apmeklējuma epizodē patreiz neplāno

4.Vienojas:

–         NVD tiksies ar LSB par slimnīcu pārbaužu rezultātiem 2020.g. janvārī

–         Aicina LSB sniegt savus komentārus par atlases kritērijiem

–         Aicina rakstīt sūdzības par nekorektu NVD rīcību pārbaužu laikā

05.11.2019. plkst. 09:00 notika LV premjerministra tikšanās ar mediķu pārstāvjiem.

Piedalījās: MP –K.Kariņš, FM – J.Reiris, VM- I.Viņķele

No LSB piedalījās J.Kalējs

Galvenais jautājums – 2020.g. budžets un mediķu algu pielikums.

K.Kariņš:

– papildus 2020.g. atrasti vēl 10mlj.Eur mediķu algām

– tā ir pēdējā vienošanās starp 5 politiskajām partijām, atņemot citām nozarēm- ĀM

– vairāk nav iespējams šī budžeta ietvaros

– Saeima jau 1. Lasījumā apstiprināja jauno budžetu

– tagad VM jāsadala pielikums

Vidējais algas pielikums zemākajām algām – 10%

Pēc LB aprēķiniem – vidējais algu pieaugums LV – 8%

Jauniem ārstiem ar minimālo algu 1079Eur – tas ir 108Eur/mēn. pirms nodokļiem

Pēc nodokļiem ap 59Eur/mēn.

LSB un mediķu organizācijas – tas nerisina kopējo problēmu – algas un mediķu trūkumu

Tā kā valdība savas iespējas ir izsmēlusi,

07.11. protesta akcijas pie Saeimas notiks, mēģinot ietekmēt Saeimas 2.balsojumu par 2020.g.budžetu

Zemāk – VM jau sagatavotais aprēķins

Plānots, ka Veselības ministrijai ir pieejami 60 miljoni euro jeb puse no prioritātēs prasītās summas, līdz ar to % pieaugums ir 10%.

2019. gada 18. oktobrī, Nr.13, LSB sēde notika VM telpās.

Sēdē piedalās: 30 LSB pārstāvji, VM valsts sekretāre D.Mūrmane-Umbraško, NVD direktors E.Labsvīrs, pārstāvji no PSKUS, BKUS TOS, Vaivari, Liepājas slimnīcas.

Darba kārtībā:

 1. VM  informācija par 2020.g. budžetu, LSB nostāja
 2. Slimnīcu līmeņu izmaiņas2020.g.
 3. Dažādi

1.

VM:

–              Prezentē info par 2020.g.budžetu un algu pieaugumu

–              Arī pēc VM domām – mediķi pievilti

–              Dalītais algu pieaugums

–              Slimnīcām papildus 27 mlj. Eur

–              Pieaugums plānots slimnīcu intensīvāk noslogotiem darbiniekiem

–              Algu galējais sadalījums – slimnīcu vadītāju kompetence

Vienojas:

–              Pēc 2020.g. budžeta apstiprināšanas LSB tiekas ar NVD par iespējamo algu sadalījumu slimnīcās, novembra vidū

2.

VM:

–              VM kopā ar NVD un VI apsekos slimnīcas līdz decembra vidum un izvērtēs faktisko situāciju ar personāla un tehnoloģisko nodrošinājumu

–              Nav plāna mainīt kādu slimnīcu līmeņus

–              Iespējama slimnīcu darba režīma maiņa, atbilstoši pieejamiem resursiem

Vienojas:

–              Decembrī pēc datu apkopošanas LSB tiekas ar VM tālākās rīcības plānošanai

3.

LSB:

                LSB paziņojumi medijiem:

–              Valdība neievēro Saeimas apstiprināto VA finansēšanas likumu

–              LVSADA prasības uzskata par pamatotām

–              Finansējuma nepietiekamību izjutīs Latvijas pacienti

2019. gada 18. oktobrī, Nr.12, LSB  sēde notika  stacionārā”Biķernieki”.

Sēdē piedalās: 23 LSB pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. VM  informācija par 2020.g. budžetu, LSB nostāja
 2. Slimnīcu līmeņu izmaiņas2020.g.
 3. Dažādi

1.

LSB:

–              VA likums nosaka 120mlj. Eur pieaugumu darba algām

–              Pašreiz iedalīti – 42.6mlj. Eur

–              Valdība nepilda likumu

Vienojas:

–              Plānotajā VM sanāksmē norādīt uz valdības VA likuma nepildīšanu

–              Plānotajā dalītajā algu pieaugumā atbalstīt slimnīcu NMP darbinieku un 24/7 režīmā strādājošo algu pieaugumu

–              Informēt VM par LSB nostāju iespējamā mediķu streika gadījumā

–              Prasības pamatotas, LSB neliek šķēršļus streika dalībniekiem

2.

Vienojas:

–              Noklausīties VM ziņojumu

–              LSB iebildumi pēc VM ziņojuma

2019. gada 19. septembrī, Nr.11, LSB  sēde notika  Medbaltica zālē.

Sēdē piedalās: 23 LSB pārstāvji, VM I.Viņķele, 2NVD pārstāvji Ģ.Lapiņs, L.Ģiga,  VADDA pārstāvji un no dažādām VA organizācijām, kopā-51

Darba kārtībā:

 1. VM – I.Viņķele
 2. NVD prezentācijas
 3. VADDA, PPP, LSB prezentācijas
 4. Dažādi

1.

VM:

–              Informē par 2020.g. budžeta veidošanas gaitu

–              Nozares prasība par papildus algu pieaugumu 20% nav izpildāms

–              Prasīto 120mlj.Eur vietā piešķirti – 42mlj.Eur

–              Iespējams vēl papildus atrast 10-12mlj.Eur

–              Nav skaidrības pie šāda pielikuma par algu palielinājumu

–              VANA sēdē Arodbiedrība vēlas nelielu algu pieaugumu visiem

–              Iespējams – jādomā tikai par zemāk atalgotajiem speciālistiem un māsām

–              Daudziem ārstiem pastāv iespēja piepelnīties vairākos darbos

–              Precīzāka informācija būs pēc valdības un Saeimas sēdēm

–              Pārskatīs arī slimnīcu nodrošinājumu ar med. personālu

2.

NVD prezentācijas:

–              Pārskatīs vairākus tarifus

–              Aicina sniegt tiešu informāciju NVD par iespējamiem uzlabojumiem

–              Daudzus pārrēķinus tuvinās reālām izmaksām

–              Pārrēķinās V līmeņa g/d tarifus

–              Par izmaiņām – informēs

3.

VADDA prezentācija – I.Pētersone

PPP iespējas, prezentācija – D.Šmits

LSB prezentācija – J.Kalējs

Medbaltica2019

Prezentācija_NVD(1)

Prezentācija_M R_19_09_19 _MedBaltica

33 Prezentacija 18_09_2019

2019-09-19 Medbaltica Dins Šmits

2019. gada 12. septembrī, Nr.10, LSB  sēde notika  Avolon viesnīcā.

Sēdē piedalās: 28 LSB pārstāvji, pārstāvji no dažādām VA organizācijām, 3 Sia Infotrust pārstāvji. Kopā – 75.

Darba kārtībā:

 1. Dati kā resurss
 2. Zāļu varifikācija ārstniecības iestādēs
 3. NVD pieredze datu apstrādē
 4. SPK centra pieredze QlikSense izmantošanā
 5. Datu analīzes piemēri – sia Infotrust
 6. Dažādi

1.

Ieskats datu iespējamā izmantošanā,

vienlaicīgi iespējama datu analīze vairākos griezumos un profilos

prezentācija –pielikumā

2.

Zāļu varifikācijas centra prezentācija

3.

NVD – E.Labsvīrs parāda kā NVD analizē datus QlikSence programmā

Vienlaicīgi var iegūt info par katru slimnīcu, noslogojumu, specialitāti dažādos griezumos

Demonstrēto informāciju aicina – neuzskatīt par QlikSence reklāmu , tā tiešām ir iespaidīga

4.

SPKC pieredze QlikSence datu apstrādē

Pielikumā prezentācija

5.

Datu analīzes piemērus un iespējas demonstrē Infotrust pārstāvis

Informē par iespējamām neskaidrībām datu lietošanā

Iespējams sazināties un sniegt bezmaksas konsultācijas ārstniecības iestādēm

SPKC_Qlik_pieredze_12092019

LZVO_slimnicu biedriba_12_09_2019

Dati kā resurss veselības nozarē

2019. gada 20. augustā, Nr.9, LSB  sēde notika  VM telpās.

Sēdē piedalās: 19 LSB pārstāvji,  VM valsts sekr. Vietniece L.Šterna, VM cilvēkresursu nod. vad. K.Kļaviņa, BKUS pārstāvji, RSU, LU pārstāvji, LJĀA pārstāvji

Darba kārtībā:

 1. Rezidentu studiju vietu plānošanas principi -VM
 2. Uzņemšana rezidentūrā, kritēriji, reģionālie rezidenti – RSU, LU
 3. Slimnīcu skatījums
 4. Dažādi

 

 1. LSB:

–              Rezidentiem nav redzamas prioritātes ar reģionāliem līgumiem

–              Tikai pie vienāda punktu skaita

–              Liels neirologu trūkums

–              Nav motivācijas – zems atalgojums

–              Tarifu neatbilstība, kvotas

–              Tā ir VM kompetence

–              Aicinājums rezidentu vietas piesaistīt konkrētam reģionam

VM:

–              Prezentē plānošanas pamatprincipus

–              2019.g. valsts apmaksātās rezidentu vietas – 222

–              50 – ĢĀ, 6- ķirurgi

–              Kopā mācās – 1081 rezidents

–              Prezentācija – pielikumā

 1. RSU, LU:

–              Prezentē atlases kritērijus –pielikumā

–              Iespējams organizēt rezidentu uzņemšanu tieši reģioniem

LSB:

–              Nevienlīdzīga attieksme par rezidentu darbu reģionos

–              Reģioni jau tagad apmaksā savu rezidentu apmācību

–              Jādomā par ārstu asistentu nodarbinātību

 1. Vienojas:

–              VM septembrī izvērtēs iespēju 2020.g. rezidentu apmācību plānot tieši konkrētiem reģioniem

–              Izvērtēs  medicīnas asistentu pilnvaras darbam slimnīcās

LJĀA_studenti_rezidentūras_vietas

LSB_sarunas_rezidenti

VM prez

14.08.2019. notika Saeimas komisijas sēde

No LSB piedalījās – 7 pārstāvji

Saeimas deputāti -9

VM – I.Viņķele, valsts sekretāre- D.Mūrmane- Umbraško

LSB , PSKUS, RAKUS, BKUS – informēja Saeimas deputātus par stāvokli slimnīcās

Kopējais ārstu un māsu trūkums LV ap 3000

NMPD – mediķu vakances vairāk kā 500

Rezidentiem – zems atalgojums – 600Eur/mēn.(Igaunijā- 2000), zema motivācija, arī starp specialitātēm

ĢĀ – 380 pensijas vecumā, ja pametīs darbu -1/2 mlj LV iedzīvotāju bez ārsta aprūpes

 

Nolēma:

–          aicināt valdību nodrošināt 2020.g. budžeta pieaugumu 120mlj.Eur pieaugumu

–          pretējā gadījumā Saeimas komisijas deputāti neatbalstīs 2020.g. budžeta apstiprināšanu

–          par balsoja visi(9) Saeimas komisijas deputāti

2019. gada 9. jūlijā, Nr.8, LSB  sēde notika  SEB bankas telpās, Vaļņu ielā ielā 11.

Sēdē piedalās: 14 LSB pārstāvji,  VI direktore I.Jaunzeme, FM Valsts sekretāra vietniece J.Salmiņa, 24 VADDA biedri, 2 VID pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. VID jauno elektronisko čeku sistēma -VID prezentācija
 2. Blue Bridge prezentācija
 3. Meditec prezentācija
 4. Dažādi

 

1.

VID prezentācija – elektroniskās kvītis VA

–              Pacientiem kas prasa IIN atmaksu

–              VID izsniedz speciālus čeku Nr tieši šiem darījumiem

–              Būs obligāts pasākums

–              Vecie kases aparāti – tikai kā norēķinu apliecinājums

–              Uz katru darījumu –pacienta rakstiska piekrišana

–              Jo VM šo čeku uzskata kā sensitīvu informāciju

–              Ja vairāki darījumi – uz katru atsevišķa pacienta piekrišana

2.

Blue Bridge prezentācija

–              Ieguvumi pacientiem, ārstiem….

–              Ieguvumi valstij

3.

Meditec prezentācija

–              Elektronisko kvīšu risinājums

–              Paredzēts iesniegšanai VID- IIN atmaksai

LSB :

–              Palielina papīra piekrišanu rakstīšanu

–              Būtisks papīra darba pieaugums – piekrišana uz katru atsevišķo darījumu

–              Nav iespējas apvienot vienu piekrišanu uz visu ārstēšanai epizodi vienu mēnesi

–              Nevar piekrišanu apvienot ar parakstu ārstēšanas līgumā

–              Ieteikums FM , VM rast kopēju nostāju par sensitīviem datiem un datu aizsardzības regulas risinājumiem

Citi iebildumi

–              Paralēli jāuztur abas sistēmas

–              Pacienti bieži nesaprot rakstiskās piekrišanas jēgu

–              Tā nepieciešama tikai pacientiem iesniegšanai VID IIN atmaksai

–              Pārējiem – nav nepieciešama

–              FM, VM veicams liels darbs r iedzīvotāju informēšanā

–              Sarežģīta sistēma gados vecākiem ārstiem

–              20% ĢĀ vecums 60+

 1. Vienojas

–              Liels kopējs darbs FM un VM par čeku formulējumu (sensitīvi dati)

–              Galvenais – pacientu un iedzīvotāju informatīvs darbs par šādu čeku lietderību

–              Papildus šos čekus varēs iesniegt arī VID čeku loterijā, tos atsevišķi reģistrējot VID tieši loterijas mērķim

Noslēgumā – preses konference

Prezentacija_VID Prezentacija_Meditec Prezentacija_BBT

Prezentacija_Meditec

Prezentacija_VID

VK ziņojuma apkopojums

Ieteikumos – ne vārda par atalgojumu un finansējuma palielinājumu VA

VA ziņojuma apkopojums

2019. gada 5. jūnijā, Nr.7, LSB  sēde notika  NVD telpās, Cēsu ielā.

Sēdē piedalās: 21 LSB pārstāvis,  NVD direktora vietnieks E.Labsvīrs, 6 NVD pārstāvji, PSKUS valdes locekle E.Strīķe.

Darba kārtībā:

 1. IT/RAN tarifu iespējās izmaiņas, rezultāti
 2. Stacionārās rehabilitācijas līgumi
 3. NVD informācija
 4. Dažādi

 

 1. Vienojas:

–              NVD izstrādās vienotu pieeju pacientu līmeņu vērtēšanai

–              NVD un Anesteziologu asociācija izsūtīs slimnīcām vienotu anketu pacientu līmeņu vērtēšanai

–              Slimnīcām iesniegt NVD medikamentu sarakstu un daudzumu 2018.gadā, lai aprēķinātu reālās IT medikamentu izmaksas

–              Slimnīcām sniegt savus komentārus par UN šoka palātu

 1. Vienojas:

–              Slimnīcas iesniegs NVD savus priekšlikumus rehabilitācijas jomā

–              NVD mainīs un papildinās pašreizējo iepirkuma nolikumu

–              Sludinās nākošo iepirkumu – rudenī, ņemot vērā ieteikumus

–              MVD meklēs papildus finansējumu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 2020.gadā

3.NVD:

–              Atsaucīgi vērtē slimnīcu iesniegtās slimnīcu ēdināšanas izmaksas (vidējās -5EUR/dienā)

–              Prasīs VM papildus finansējumu  – jaunajās iniciatīvās

–              Pārskata dārgāko ķirurģisko manipulāciju tarifus – 24manipulācijām

–              Pamatojums – slimnīcas tarifu dēļ atsakās no pakalpojuma

–              Pārskata oftalmoloģijas dārgākos tarifus

–              Un aprūpes epizodes tarifus

–              Par rezultātiem informēs LSB

Prezentācija:

NVD par ITN

2019. gada 21. maijā, Nr.6, LSB  sēde notika  VI telpās, Klijānu ielā.

Sēdē piedalās: 25 LSB pārstāvji,  VI direktore I.Dreika, 6 VI pārstāvji, NVD departamenta direktors A.Čivčs.

Darba kārtībā:

 1. VI Slimnīcu pārbaudes, rezultāti
 2. VI Tematiskās pārbaudes  2018.gadā
 3. Slimnīcu pašnovērtējums
 4. NVD informācija
 5. Dažādi
 1.  Vienojas:

–          Uzlabot VI un slimnīcu savstarpējo sadarbību

–          VI direktore aicina neskaidrību jautājumos vērsties tieši

–          Riska fonda informāciju ievietot slimnīcu mājas lapās

–          LSB aicina uz Mamogrāfijas projekta prezentāciju 11.06.2019. VI

 1. Vienojas:

–          VI strādās pie savu kontrolieru izglītošanas

–          Publiskot pārbaužu rezultātus mājas lapās

–          Izstrādāt vienotu atpazīšanas sistēmu piederīgiem

3.Vienojas:

–          VI kopā ar LSB apspriedīs anketu vērtējumu un iespējamās izmaiņas

 1. NVD:

–          Informē par algu pielikumu tarifos 20%

–          Plānotajam papildus darbam anketās un birokrātijā nav plānotā finansējuma

–          Par tarifu izmaiņām informēs LSB

 1. LSB:

–              Informē par VM e-veselības darba grupas darbību

–              Informē par VM darba grupas darbu darba samaksas jautājumos

–              Plāno arī NMPD darbinieku medicīnas aprūpi organizēt atsevišķi, bez gaidīšanas – kā zaļo koridori

–              Iespējama papildus apdrošināšana NMPD dažiem galvenajiem speciālistiem

–              VM plāno arī atsevišķu finansējumu

–              Nav skaidrības par virsstundu un nakts darba samaksu

Prezentācijas:

VI_SB_21052019

VI_pašnovērtējuma_anketa_LSB

Slimnīcu biedrībai_21052019

2019. gada 17. aprīlī, Nr.5, LSB  sēde notika  „Grindex” telpās, Krustpils ielā.

Sēdē piedalās: 17 LSB pārstāvji,  AS „Grindex” valdes priekšsēdētājs J.Bundulis un 5pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. Valdības rīcības plāns – soc. partneru iesaiste, tarifu pārrēķini
 2. Slimnīcu rehabilitācijas pakalpojumi – NVD līgumi 01.04.2019
 3. Dažādi
 4. Grindex, Kalcex  jaunumi, apskate

Sēdi atklāj Grindex valdes priekšsēdētājs – J.Bundulis

                – otro reizi LSB viesojas

                – vērtīga pieredze tiekoties ar slimnīcu vadītājiem

                – reformas visā VA, bet jābūt uzmanīgiem

                – novēl turpmāko sadarbību ar LSB

 1. LSB:

–              NTSP padome izskatīja 16.04.2019. valdības rīcības plānu

–              Par VA 135-150 punkti, izsūtīts

–              Izpildē pieaicinās LSB un LVSADA

–              Daudzi (.) jau tagad neizpildāmi – 135, 20% pieaugums 2021.gadā nedos 2 vidējās algas tautsaimniecībā

–              Interesanti arī citi punkti

–              Tarifu pārrēķini – finansējuma robežās -???

–              Valsts uzlabos pašvaldību uzņēmumu – slimnīcu darbību- ???NVD:

 1. Vienojas:

–              Rakstiski griezties VM ar skaidrojumu par MK 555 ieviešanu un pielietošanu pašreizējos pakalpojumos

3. Vienojas:

–              Vienojas par nākošās LSB sanāksmes organizēšanu ar VI un NVD līgumu uzraudzības nodaļas pārstāvjiem – 2019.g. maijā (iespējams

                21.05.plkst.13:00.VI telpās)

4.

–              AS Grindex un meitas uzņēmuma Kalcex jauno produktu prezentācijas

–              LSB pārstāvju ekskursija un iepazīšanās ar Grindex ražotnēm

–              LSB priekšlikums – uzsākt ražot „placebo” tabletes

2019. gada 29. martā, Nr.1, LSB  kopsapulce notika  Valmierā.

Kopsapulcē piedalās: 30 LSB pārstāvji

Dienas kārtībā:

 1. LSB valdes un revīzijas komisijas atskaites, 2018. gada pārskata apstiprināšana;
 1.  Valmieras slimnīcas apskate ;
 2.     Valmieras pilsētas apskate, Valmieras drāmas teātra apmeklējums un kopējas vakariņas.
 1. Kopsapulce noklausījās LSB valdes un Revīzijas komisijas ziņojumu.

       Nolemj : apstiprināt biedrības “Latvijas Slimnīcu biedrība”2018. gada pārskatu.

 1. Debatēs apspriež jautājumus :

   –   par LSB sadarbības partneriem- LVSADA, LDDK, VM, NVD…

    – atbalsta LSB dalību HOPE, HOSPEEM, IHF organizētos pasākumos

    –   par LSB tikšanos ar  VM, VI, Grindeks

 1. LSB kopsapulces dalībniekiem tiek organizēta ekskursija pa  Valmieras pilsētu  ar TIC gidu.

2019. gada 25. martā, Nr.4, LSB  sēde notika  NVD telpās.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji,  NVD direktora vietnieks E.Labsvīrs, 3 NVD pārstāvji

Darba kārtībā:

 1. 2019.gadā – Slimnīcu rehabilitācijas pakalpojumi
 2. Pacientu tirāža 2019.gadā
 3. Tarifu izmaksas IT/RAN nodaļās, pārrēķini
 4. Speciālistu epizodes apmaksas pārrēķins 2019.gadā
 5. Dažādi
 1. LSB:

–          Slimnīcām nav informācijas par 2019.g. rehabilitācijas līgumiem un apjomiem

–          Ja izmaiņas – 1mēnesi iepriekš jābrīdina personāls

NVD:

–          līdz 01.04.2019. – pilnā apjomā

–          akūtā rehabilitācijā – piemaksa 3-5 līmenim

–          jaunie tarifi un līgumi no 01.10.2019.

–          tarifu izmaiņas ar papildus samaksu un laika noteikšanu

–          ambulatorās rehabilitācijas tarifus – pārrēķinās vēlāk

 1. Vienojas:

–          NVD 1 mēneša laikā izstrādās vienotus kritērijus tirāžai

–          Iespējams – 50 pacienti dienā

3. Vienojas:

–          NVD līdz 01.06.2019. izstrādās metodiku IT/RAN tarifu palielinājumam

–          Ņems vērā reālās izmaksas, nevis finansējuma apjomu

–          Maijā – tikties ar LSB – apspriest projektu

4. Vienojas:

–          Aicināt speciālistus atzīmēt atkārtoto vizīti 1 epizodes laikā

–          Tas dos NVD reālo situāciju un veicinās pārrēķinu

–          Ar 31.03.2019. slēgt epizodes talonus

–          Ar 01.04.2019. sākt jaunu epizodi – cita samaksa

2019. gada 7. martā, Nr.3, LSB  sēde notika  VM telpās.

Sēdē piedalās: 13 LSB pārstāvji,  VM ministre I.Viņķele, VM valsts sekretāra v.i. Mūrmane-Umbraško, BKUS pārstāvji, PSKUS pārstāvis.

Darba kārtībā:

 1. 2019.gadā – pakalpojuma tarifu pārrēķini-IT/RAN nodaļās,
 2. Cilvēkresursu nodrošinājums slimnīcās 2019.gadā-alga,virsstundas
 3. Slimnīcu optimizācija (valdības deklarācijas 142(.))
 4. Dažādi

 

 1. Vienojas:

–          Tuvākā laikā organizēt kopēju tikšanos –VM+NVD+LSB

–          Par tarifu pārrēķinu un 3 gadu plānu

–          Tarifu plāns – NVD mājas lapā

 1. Vienojas:

–          VM, LSB un LĀB kopēji tikties un risināt rezidentūras jautājumu

–          Lai atbilstoši plānotam apmaksātu virsstundu darbu 2X, slimnīcām no kopējās D sadaļas jāņem ārā ap 20%(tas ir tie 16mlj.Eur), lai ar to samaksātu tieši darbinieku virsstundas

–          Tas gan samazinās kopējo darba samaksas pieaugumu mediķiem

3.

LSB:

–          Pamatojoties uz valdības rīcības plāna 142 punktu, kādi ir plāni par slimnīcu optimizāciju

–          Vai tas saistīts arī ar finansējumu

VM:

–          Pašreiz VM analizēs datus par 2019. gadu un pakalpojumu apjoma izpildi

–          Iespējams, izmaiņas būs saistībā ar pieejamiem cilvēkresursiem

–          Tas viss tiks vērtēts visu 2019. gadu

2019. gada 26. februārī, Nr.2, LSB  sēde notika  stacionārā “Biķernieki”.

Sēdē piedalās: 19 LSB pārstāvji,  NVD direktora vietnieks E.Labsvīrs, 3 NVD pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. 2019.gadā – Slimnīcu vērtēšanas kritēriji
 2. Tarifu izmaksas IT/RAN nodaļās, pārrēķini
 3. Elektroniskā paraksta ieviešana  darījumiem ar NVD 2019.gadā
 1. Dažādi
 1. Vienojas:

–          NVD kopā ar TOS, NMPD un LSB izstrādās vienotu pieeju traumu pacientu hospitalizācijai

–          NVD piekrīt 24/7 personāla nodrošinājumam un apsvērs arī piem. 16/5 nodrošinājumu

–          Tirāžu ieviest pie lielāka pacientu apjoma ap 50

–          NVD izstrādās pacientu ceļa kartes ārstēšanas etapam pēc stacionāra un apspriedīs ar LSB

 1. LSB:

–          Slimnīcas IT/RAN izmaksas pat līdz 3X atšķiras no NVD samaksām

–          Ap 70% ir personāla izmaksas, jo blīvāks personāls

–          Ap 15-20% medikamenti, reizēm pat 600 Eur uz 1 gadījumu

–          Vidēji ap 3000 Eur/uz 1 pacientu

–          DRG neparedz komplikācijas un visas manipulācijas, kas nepieciešamas pacientam

–          Slimnīcas tās izmanto tikai pēc vajadzības

NVD:

–          Piekrīt LSB argumentiem

–          IT/RAN nodaļas var izmantot neatbilstošiem pacientiem

–          Aicinājums slimnīcām sadalīt IT/RAN izmaksas pa elementiem:

o   Personāla izmaksas (algas, nodokļi…)

o   Medikamentu izmaksas

o   Netiešās izmaksas (apkure, elektrība, aparatūra, nolietojums

–          To grāmatveži var viegli un ātri izdarīt

Vienojas:

–          Slimnīcām iesniegt šādu izmaksu metodi LSB

–          LSB tālāk iesniegs NVD kopā ar aicinājumu un pamatojumu  – pārskatīt IT/RAN nodaļu tarifus

 1. NVD:

–          Lai atvieglotu NVD un slimnīcu savstarpējo izmaiņu apstiprināšanu,  aicinājums slimnīcām ieviest elektroniskos parakstus

–          Tas būtiski paātrinās izmaiņu apstiprināšanu un ieviešanu līgumos

LSB:

–           Atbalsta elektronisko parakstu ieviešanu

–          Vairākas slimnīcas to jau lieto

–          Atsauksmes – pozitīvas

–          Grūtības varētu būt – ja vairāki valdes locekļi

2019. gada 21. janvārī, Nr.1, LSB sēde notika NVD, Cēsu ielā.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji,  NVD direktore  I.Milaševica, 5 NVD pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. 2019.gada Slimnīcu līgumi
 2. Tarifu izmaiņas  2019.gadā
 3. Tarifu pārrēķini 2019.gadā
 4. Dažādi

 

 1. LSB:

–  Līgumi saņemti tikai šodien, plānoja līdz 10.01.2019.

–  Darbinieki prasa 20% algu pielikumu

– Tādu pieaugumu slimnīcas nevar nodrošināt ar NVD līgumiem

– Līgumu apjomi samazināti

– Daži pakalpojumi ar ļoti zemu samaksu

– Ārsti atsakās no valsts pakalpojumiem, sniedz tos privāti, vai kā maksas pakalpojumus

– Reģionos grūtības nodrošināt ārstus par šādu algu

– Daudz viesārstu, uz tiem nevar ilgtermiņā paļauties

NVD:

–  Līgumi pārrēķināti balstoties uz 2018. gada izpildi

–  Iekļauts pieaugums darba samaksai un 16 virsstundām

–  Ambulatoriem pakalpojumiem un rehabilitācijai būs stratēģiskais iepirkums

 1. Vienojas:

– Uzlabot VM un NVD komunikāciju un skaidrojumu par 20% darba samaksas pieaugumu minimālās algas saņēmējiem

– NVD ir sadalījusi visu VM piešķirto summu darba algām un virsstundām(88 +16 mlj.EUR)

– U sadaļā tehniskais personāls – ap 70 EUR pieaugums

 1. NVD piekrīt LSB aicinājumam pārrēķināt IT tarifus

Vienojas:

– LSB virzīt 3 slimnīcas no katra līmeņa, aprēķināt IT nodaļu izmaksas

– Februāra vidū Darba grupai tikties ar NVD par IT tarifiem

– Reāli varēs ieviest tikai 2020.gadā

2018. gada 7. decembrī plkst. 13:00, Nr.17, LSB  sēde  notika  Stacionārā “Biķernieki”

Sēdē piedalās: 21 LSB pārstāvji,  RAKUS valdes priekšsēdētājs  I.Paeglītis, PSKUS  valdes priekšsēdētāja  I.Kreicberga, NMPD direktore L.Cipule, LVSADA priekšsēdētājs V.Keris, LVSADA priekšsēdētāja vietniece L.Bāriņa.

Uzaicināti: Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas (3),  Finansu un budžeta komisijas deputāti (2)

Darba kārtībā:

 1. Slimnīcu  viedoklis par iespējamo darba laika plānojumu 2019.g.un algu pieaugumu – J.Kalējs, I.Paeglītis, D.Širovs, J.Lācis
 2. LVSADA viedoklis par iespējamo virsstundu darba laika izmaiņām
 3. MNPD viedoklis par situāciju 2019.gadā
 4. Saeimas deputātu piedāvātie risinājumi
 5. Jautājumi

– Saeimas deputāti solīja risināt steidzami mediķu darba algu jautājumu – 13.12.2018. un 20.12.2018. Saeimas balsojumā

– Saeimas budžeta komisijas deputāti pārmeta Saeimas sociālo un darba lietu komisijai par savu viedokļu un lēmumu neinformēšanu

– 18.12.2018. VANA sēdē LVSADA informēs par savu lēmumu par virsstundu darba laika pagarināšanu

– LSB informēja Saeimas deputātus par 1200 darbinieku parakstiem ar lūgumu strādāt vairāk par likumā atļauto darba laiku 2019.gadā

Vienojas:

– Slimnīcu vadītāji aicināja Saeimas abas komisijas sadarboties un rast risinājumu mediķu algu pieaugumam 2019.gadā

– Mediķiem kritiskie datumi – 13.12.  20.12. un 18.12.2018.

– Pēc Saeimas balsojuma rezultātiem mediķi lems par tālāko darba laika plānošanu slimnīcās

2018. gada 29. novembrī plkst. 13:00, Nr.16, LSB  sēde  un tikšanās ar  Arodbiedrības pārstāvjiem notika  Stacionārā “Biķernieki”

Sēdē piedalās: 13 LSB pārstāvji,  LVSADA priekšsēdētājs – V.Keris, LVSADA priekšsēdētāja vietniece – L.Bāriņa

Darba kārtībā:

 1. LSB viedoklis par iespējamo darba laika izmaiņu
 2. LSB viedoklis par iespējamo darba laika izmaiņu
 3. LSB un LVSADA tālākā rīcība
 4. Dažādi

1.

– Slimnīcu vadītāji 2019.gadā pastāvošās likumdošanas ietvaros nevarēs nodrošināt pacientu aprūpi š.g. līmenī, sakarā ar personāla trūkumu un

  likumdošanas ierobežojumiem

– Par darba laika ierobežojumiem 2019.gadā slimnīcu vadītāji informējuši savus darbiniekus

– Daudzu slimnīcu darbinieki iesnieguši vairāk par 500 parakstiem par aicinājumu atļaut strādāt vairāk par 13st/ned. 2019.gadā

– Dažās slimnīcās darbinieki aicina valdību paaugstināt atalgojumu VM plānotajā apjomā 2019.gadā

– Nerisinot šo jautājumu būtiski tiks ierobežota VA pakalpojumu pieejamība publiskajā sektorā

– Maksātspējīgie pacienti izmantos privātā sektora pakalpojumus

– Palielināties Latvijas iedzīvotāju privātie maksājumi par VA pakalpojumiem, kas jau tagad sastāda līdz pat 40%

– Līdz ar to pastāv būtisks risks darba apjoma un darbinieku skaita samazināšanai slimnīcās 2019.gadā

2.

LVSADA:

– Atsaucoties uz šodienas Saeimas sēdi- deputāti daļēji saprot problēmu

– Saeimas Juridiskais birojs piesardzīgs par darba laika izmaiņām, jo:

             Iepriekšējais ST lēmums

             Prezidenta atgrieztais DL grozījums

– Kopumā nav pret darba laika pagarināšanu, bet saistībā ar kopējo darba samaksas pieaugumu nozarē par VM solītiem 20%

– Kopīgi jādomā par iespējamiem risinājumiem

 1. Vienojas:

Vienojas:

– Arī pēc notikušām 2 Saeimas sēdēm slimnīcām nav skaidrības par stāvokli 2019.gadā, slimnīcas apkopo viedokļus un iespējamos risinājumus

   2019.gadā

– LSB sagatavo paziņojumu sabiedrībai, Saeimai un valdībai

– 07.12.2018. plkst. 13.:00 aicinās stacionārā Biķernieki uz kopēju tikšanos un informēs par iespējamo rīcību slimnīcās 2019.gadā sakarā ar

 likumdošanas izmaiņām

                Saeimas frakciju vadītājus

                Saeimas finansu un sociālo un darba lietu komisiju vadītājus

                VM, LVSADA, Universitātes slimnīcu pārstāvjus

                LV mediju pārstāvjus

2018. gada 23. novembrī plkst. 12:30, Nr.15, LSB  sēde notika  Stacionārā “Biķernieki”

Sēdē piedalās: 19 LSB pārstāvji,  NVD direktora vietnieks – E.Labsvīrs, NVD pārstāvis – G.Lapiņš.

Darba kārtībā:

 1. Tarifu prioritātes 2019.gadam
 2. Darba samaksa un virsstundu darbs
 3. Pakalpojumu Tarifi ar NVD 2019.gadā
 4. Dažādi

 

 1. LSB  formulē 3 galvenās tarifu prioritātes ar lielāko finansiālo ietekmi ko iesniegt NVD

  – Samazināt 1 apmaksas epizodi līdz10 dienām

  – Reanimācijas gultu apmaksas tarifa celšana

  – Ķirurģisko manipulāciju apmaksa ar tehnoloģiju lietošanu

Sagatavotos LSB priekšlikumus iesniegt NVD tālākai virzībai

2.

–  Sakarā ar DL un Satversmes tiesas spriedumu 2019.g. darbiniekiem atļauts nedēļā strādāt 5st – pagarināto darba laiku ar piekrišanu un 1.35 koeficienta

   apmaksu + 8st virsstundu darbu ar dubulto apmaksu

–  Tas būtiski samazina pacientu iespējas saņemt VA pakalpojumus 2019.gadā šā gada apjomā

–  Tas būtiski samazina arī personāla kopējo atalgojuma apjomu

–  Palielina med. personāla migrāciju starp slimnīcām

–  Tai pat laikā slimnīcu personāls aicina atļaut strādāt iepriekšējā 2018.g. apjomā un vāc parakstu šim atbalstam

–  Galvenie cietēji būs arī Latvijas iedzīvotāji un pacienti

–  Līdz ar to LSB Brīdina sabiedrību, Saeimu un VM par iespējamo krīzes situāciju slimnīcās 2019.gadā, ja netiks mainīti darba laika noteikumi un darba

    samaksas apjoms

–  LSB 23.11.2018. piedalās arī VANA –Trīspusējās padomes sēdē un informēs VM par LSB lēmumu

–  Izsūtīs vēstules Saeimas priekšsēdētājai un VM

–  Vēstules sagatavos kopā ar Mediju aģentūras un juristu pārstāvjiem

–  29.11.2018. plkst. 13:00 kopā ar Arodbiedrību apspriedīs šo jautājumu par iespējamo risinājumu

 1. Vienojas:

–  NVD laicīgi informēs LSB par plānotām izmaiņām

–  2 ned. laikā atlasīs datus par reanimācijas gultu izmantošanu un informēs LSB par iespējām mainīt DRG koeficientu

–  NVD ar LSB apspriedīs slimnīcu kļūdas un neizmantos sodus

4.

–  Slimnīcas saņēmušas vēstules par rehabilitācijas pakalpojumu pārtraukšanu 2019.

–  Jaunie līgumi nav saņemti

–  Līdz ar to slimnīcu vadītājiem 01.12.2018. jābrīdina rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji slimnīcās par iespējamo darba līguma pārtraukšanu

–  LSB par to informēs arī VANA sēdē VM

LDDK pētījums

Latvijas veselības nozares apkopojums ES skatījumā. (prezentācija Veselības diskusija )

14.11.2018. notika tikšanās ar VM  A.Čakšu par darba samaksas izmaiņām 2019.gadā.

Piedalījās 29 slimnīcu pārstāvji.

2018. gada 13. novembrī, Nr.14, LSB  sēde notika  Nacionālā veselības dienesta telpās, Cēsu ielā

Sēdē piedalās: 28 LSB pārstāvji,  NVD direktore  I.Milaševica, 4 NVD pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. Rehabilitācijas pakalpojumu iepirkums 2019.gadam
 2. Pakalpojumu Tarifi 2019.gadā
 3. Dažādi

 

 1. Vienojas:

–              NVD izsūtīs prezentāciju

–              2 nedēļu laikā izsūtīs plānoto apjomu stacionārai rehabilitācijai

 1. Vienojas:

–              NVD tiksies ar LSB par pakalpojumu tarifu prioritizāciju

–              Aicinājums LSB padomāt par finansiāli ietekmīgāko tarifu prioritātēm

–              Vēlams galvenos 3-4 un tālāk prioritārā secībā

10.11.-12.11.2018. Briselē notika HOSPEEM sociālo partneru sēde

Piedalījās 18 ES valstu pārstāvji, no LSB piedarījās J.Kalējs

Darba kārtībā:

EK direktīvu ievērošana VA jomā ES valstīs(skeleta/muskulārās problēmas un psiho/emocionāls stress)

Nolēma:

Veikt pētījumu par darba vides un finansējuma nodrošinājumu ES valstīs

2018. gada 27. septembrī Nr.13, LSB  sēde notika  Veselības inspekcijas zālē, Klijānu ielā.

Sēdē piedalās: 17 LSB pārstāvji,  VM A.Čakša, 34 VADDA pārstāvji.

Darba kārtībā:

 1. .A.Čakšas uzruna
 2. VADDA prezentācija
 3. LSB prezentācija
 4. 6 politisko partiju pārstāvju debates

(Saskaņa, ZZS,TB/LNNK, KPV.LV, JKP, Jaunā Vienotība)

2018. gada 19. septembrī Nr. 12, LSB  sēde notika Veselības inspekcijas zālē, Klijānu ielā.

Sēdē piedalās: 27 LSB pārstāvji, VI direktore I.Dreika, 4 VI pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

 1. Ekspertu rekomendācijas VI turpmākam darbam
 2. VI pārbaudes slimnīcās 2018. un 2019. gadā
 3. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas iespējas slimnīcās kopā ar VI
 4. Atsevišķu gadījumu analīze
 5. Dažādi

Vienojas:

 1.             LSB:

–         Piedalījās starptautisko ekspertu 2 sanāksmēs

–         Informēja par trūkumiem VI pārbaudēs un lēmumos

–         Neatbalsta sodīšanas aktivitātes

–         Galvenais – neatkārtot kļūdas citās slimnīcās

–         Neatbalsta mediķu kļūdu kriminalizāciju

–         Neadekvāti arī sodu apmēri(līdz 10% apgrozījuma)

–         Sēdēs piedalījās arī VM A.Čakša un uzklausīja ieteikumus

VI:

–         Apkopo visas starptautisko ekspertu rekomendācijas

–         Piekrīt nostājai par konsultatīvo un izglītojošo VI lomu

–         Līgumu kontrole nodalīta no VI , deleģēta NVD

–         Kopīgi ar LSB analizēt nepilnības un novērst atkārtošanos

–         Strādā arī pie likumdošanas izmaiņām

2.

LSB:

–         Lūgums informēt slimnīcas par iespējamām pārbaudēm

–         Svarīgi ir jautājumi ko vēlas pārbaudīt, lai sagatavotos

–         Kopējs mērķis – novērst nepilnības

–         Valmieras un Ģintermuižas slimnīcas  atzīmē pozitīvo attieksmi no VI pēdējo pārbaužu laikā un kopēja risinājuma meklēšana

–         Laba atgriezeniskā saite

VI:

–         Prezentē materiālu par 2018.g. saņemtām sūdzībām

–         Par visām plānveida pārbaudēm informē slimnīcas iepriekš, lai sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju

–         2018.g. galvenais – tematiskās pārbaudes(psihiatrija, traumatoloģija)

–         Slimnīcas netika sodītas, rasts kopējs risinājums

–         Nākotnē 2019.g. – plāno atteikties no plānveida tematiskām pārbaudēm

–         Ieviesīs pašnovērtējuma metodi –anketu

–         Kopīgi risināt anketā sniegtās nepilnības

–         Akūtās pārbaudes pēc nopietniem pārkāpumiem (par tām iepriekš neinformēs)

–         Pārbaudes pārsvarā tur, kur paaugstināts sūdzību skaits

–         Šķiros iesniegtās sūdzības pēc būtības

–         Iesaistīs arī slimnīcas sūdzību izskatīšanās

3.

–         VI šķiros sūdzības pēc būtības un iesaistīs slimnīcas izskatīšanā

–         VI prasīs arī slimnīcu viedokli par katru sūdzību

–         VI oktobra vidū izsūtīs slimnīcām pašnovērtējuma anketas

–         Slimnīcu atbilžu sagatavošana – 1 mēnesis

–         Informēs par sistēmiskām kļūdām slimnīcās un kopīgi strādās pie to novēršanas un atkārtošanās

4.

VI:

–         Analizēja Aizkraukles slimnīcas gadījumu

–         LSB daudz iebildumu par rekomendācijām un secinājumiem

–         VI sagatavos gala ziņojumu un ņems vērā LSB iebildumus

–         Ventspils gadījumu kopīgi izskatīs vēlāk

5.

–         20.09.2018. Dailes kultūras namā tikšanās ar VM kandidātiem

–         27.09.2018. Ķīpsalā – konference un VM kandidātu iztaujāšana

2018. gada 20. augustā Nr. 11, LSB  sēde notika  NVD zālē, Cēsu ielā

Sēdē piedalās: 27 LSB pārstāvji,  VM ārstniecības departamenta direktors Ē.Miķītis, VM  pārstāve I.Būmane, NVD direktora vietnieks E.Labsvīrs, 2  NVD pārstāvji, RAKUS pārstāvji – I.Paeglītis, I.Akmentiņa.

Apspriežamie jautājumi:

 1. Jaunais VA finansēšanas projekts, iebildumi
 2. Izmaiņas Zāļu  reģistrācijas kārtībā
 3. Dažādi

Vienojas :

1.

–              NVD organizē tikšanos ar PAC par šo jautājumu.

–              NVD izsūtīs tehniskā un atbalsta personāla finansējumu 2016.gadā un oktobrī – par 2017.gadu.

–              Pārskatīt 1 ārstēšanas epizodes izmaksas – līdz oktobrim.

–              Mainīt dežūrspeciālista nosaukumu uz – internā profila speciālists.

VM, NVD:

–              Septembrī beidz funkcionēt MK1529.

–              Vēl gaida papildinājumus no citām ministrijām.

–              Ar 01.09.2018. – jaunie noteikumi.

–              Jauno finansēšanas kārtību līdz 2019.gadam vēl papildinās.

–              2018.gadā – nav izmaiņu slimnīcu finansēšanas kārtībā.

–              NVD vēl papildus  izsūtīs vēstules slimnīcām par izmaiņām no 01.01.2019.

–              Būs – 2 grozi, pamata + pilnais.

–              Slimnīcām būs jākontrolē pacienta statuss= piederība.

–              Med. personāla algu pieaugums 20% no 01.01.2019.

–              Ieteikums pie kontroles analīzēm un stacionēšanas pēc ambulatoras apskates – ambulatorā kartē un vēsturē fiksēt atkārtotās izmeklēšanas un    stacionēšanas laiku.

2.

–              Jaunais ES regulējums neparedz vairākus pasākumus ko noteikusi VM.

–              Visi ieteikumi par uzskaiti un zāļu uzglabāšanas kārtību prasa lielus papildus līdzekļus.

–              Zāļu uzglabāšanas ieteikumu 4-5 dienas nevar realizēt un izkontrolēt.

–              VM nav precīzas informācijas par šo jautājumu.

–              VM organizēs atsevišķu tikšanos ar LSB par plānotām izmaiņām.

3.

–              27.09. -29.09.2018. Ķīpsalā kārtējā izstāde un konference.

–              Plānota tikšanās ar politiskām partijām un to plāniem VA jomā.

2018. gada 31. jūlijā Nr. 10, LSB  sēde notika  VM zālē

Sēdē piedalās: 24 LSB pārstāvji,  VM valsts sekretāra vietniece D.Mūrmane – Umbraško, VM juridiskais departaments – R.Osis, VADDA, DVI pārstāvji, kopā – 32 dalībnieki.

Apspriežamie jautājumi:

 1. VM skaidrojums par Datu drošību, DVI skaidrojums par vecāku identifikāciju
 2. Dažādi

Vienojas :

 1. VM kopā ar DVI izstrādās vienotu parauga sistēmu personu identifikācijai visām ārstniecības iestādēm
 2. Informēs LSB 1 mēneša laikā, lai pielietotu vienotu pieeju
 3. Slimnīcām , bez pārliecinošas identifikācijas iespējām, sniegt maksimāli – minimālu informāciju (telefoniski)
 4. VM sagatavos un izsūtīs vecāku – bērnu nepieciešamās identifikācijas prasības

VM:

–          Kopā ar LSB un VADA piedalās TM darba grupā par Datu drošības jautājumiem

–          Informēs par rezultātu

–          Par vienotās sistēmas izstrādi identifikācijai – 1 mēneša laikā informēs LSB

–          Neskaidros jautājumos tomēr griezties pie DVI pārstāvjiem

05.07.2018. notika LSB tikšanās ar  VM datu aizsardzības un rindu veidošanas jautājumos

Pēc šīs sanāksmes – daudzas neskaidrības un atšķirīgi viedokļi tāpēc:

–          VM 30.07.2018. organizē vēl 1 kopēju sanāksmi ar DVI

–          LSB ir iekļauta TM darbā grupā par datu aizsardzības jautājumiem

05.07.2018. notika arī VM sēde par mediķu darba algu jautājumu:

                – LBS atbalsta 20% algu pieaugumu 2019.gadā

                – LSB atzīmē- ar pielikumu nevarēs nodrošināt 2018.gada aprūpes līmeni

                – 20% pielikums nav motivējošs jaunajiem speciālistiem un turpināsies personāla aizplūde no nozares

                -LSB un pārējie  dalībnieki atbalsta nemateriālo stimulu ieviešanu un likumdošanas izmaiņas šajā jomā kā stimulējošus faktorus

VM mājas lapā ievietotas jaunās 1529.MK noteikumu izmaiņas

–          27.07.2018. VM būs sabiedriskā apspriešana par projektu

2018. gada 18. jūnijā Nr. 8, LSB  sēde notika  NRC ”Vaivari” zālē, Vienības gatvē 49.

Sēdē piedalās: 20 LSB pārstāvji, NRC „Vaivari” vadītāja A.Nulle, 4 NRC „Vaivari” pārstāvji, NVD direktore I.Milašēvica, 3 NVD pārstāvji, PSKUS I.Hāznere.

Apspriežamie jautājumi:

1. Ambulatoro pacientu rehabilitācija

2. Stacionāro pacientu rehabilitācija

3. NVD stratēģiskā iepirkuma projekts 2019.gadam

4. Dažādi

Vienojas:

– Rehabilitācijas pakalpojumu minimālais speciālistu skaits – 3

– Pakalpojumu var sniegt mobilā speciālistu komanda

– Akūto rehabilitāciju iekļaut kopējā NMP pakalpojumā ar atbilstošu finansējumu

– Rehabilitācijas rezultātu nepiesaistīt finansējumam

– NVD izsūtīs slimnīcām aptauju par speciālistu nodrošinājumu

– LSB sagatavos NVD vēstuli ar ieteikumiem VM plānoto rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai 2019.gadā

– NVD informēs LSB par sarunu rezultātiem ar VM

2018. gada 22. maijā Nr. 7, LSB  sēde notika VM telpās, plkst. 16:00.

Sēdē piedalās: 18 LSB pārstāvji, VM A.Čakša,  VM valsts sekretāra vietniece D.Mūrmane-Umbraško, VM ārstniecības depart. direktors Ē.Miķītis,  NVD direktore  I.Milaševica,  RAKUS, BKUS, PSKUS, Liepājas slimnīcas 7 pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

1.     Pacientu šķirošana slimnīcu UN

2.     ST lēmums par virsstundu apmaksu

3.     Kases aparātu darbība slimnīcās

4.     E-veselības darbība

5.     Stratēģiskais iepirkums 2019.g.

6.     Dažādi

Vienojas:

               1. Atbalstīt vienotas pacientu šķirošanas sistēmas principu ieviešanu slimnīcu UN

        Slimnīcām iesūtīt VM priekšlikumus līdz Jūnijam par šķirošanas prioritātēm

              2. Slimnīcas iesūtīs datus lai aprēķinātu virsstundu samaksu

            3. VM un FM, VID vienosies par tālāko risinājumu 2 nedēļās

             Veselības ministrija informēs LSB

4.  VM kopā ar „Ārstu biroju” meklēs risinājumu

5.    2019.g.stratēģiskā iepirkumā iekļaus rehabilitāciju

         Prioritāte – pa blokiem, stacionārā +dienas stacionārā+ambulatorā

           Svarīga – akūtā rehabilitācija

          Jādomā arī par hronisko slimnieku un mājas aprūpes rehabilitāciju

          NVD gatavo priekšlikumus slimnīcām

          Iepirkums būs arī par hronisko slimnieku aprūpi

          Pēc LSB iebildumiem – Palielināta apmaksa – 380.EUR

     MK noteikumi – 1-2 mēnešu laikā

6.  Vienojas par nākošo kopējo sanāksmi 1-2 mēnešu laikā

2018. gada 15. maijā Nr. 6, LSB  sēde notika  Diagnostikas centrā, Grebenščikova ielā 1.

Sēdē piedalās: 7 LSB pārstāvji, 58 VADDA pārstāvji, 2 valsts Datu inspekcijas pārstāvji, RAKUS, BKUS, SKPC pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

1. ES direktīvas par personas datu aizsardzību

2. Jautājumi

Vienojas:

1.Pacienta līguma izpilde nav piekrišana datu apstrādei, bet izmantošanai līguma izpildē

Piekrišana datu izmantošanai – atsevišķi

Līguma izpildei nav nepieciešama pacienta piekrišana datu saņemšanai

Datu pieprasītājam (policijai u.c.) jāpamato pieprasījums saņemt datus (pacienta medicīnisko karti)

Darbojas daudz citi normatīvie akti –likumi. MK noteikumi, tie nosaka kas var pieprasīt pacientu datus bez to piekrišanas.

Direktīvā paredzētas arī Pacienta tiesības:

– Izņemt savus datus

– Neļaut pārsūtīt citiem

– Pārsūtot citiem datus – nepieciešama pacienta piekrišana

– Nav vienotas sapratnes par pacientu identifikāciju pieprasot datus telefoniski vai elektroniski

– E-veselība – atsevišķs jautājums – tas ir nacionāls projekts ar starptautisku nozīmi

– Tur ir citi regulējumi datu aizsardzības jomā

– Sods par pārkāpumiem

o 10 mlj. EUR vai 2% no gada apgrozījuma

o 20 mlj.EUR vai 4% no gada apgrozījuma

2.Jautājumi daudz un tieši:

– Par iestāžu datu pārsūtīšanu citām iestādēm un ārstiem

– Par pacientu identifikāciju

– Par radinieku pieprasījumu izsniegt datus

– Par psihisko slimnieku datu apstrādi un aizsardzību

DVI 2018.gadā :

– Vērtēs regulas ieviešanu ārstniecības iestādēs

– speciālas pārbaudes slimnīcās neveiks

– Orientēsies uz iesniegto sūdzību pārbaudi

– Sodus nepiemēros

– Sāks ar brīdinājumu un rekomendācijām

2018. gada 05. aprīlī Nr. 4, LSB  sēde notika NMPD telpās, Laktas ielā.

Sēdē piedalās: 19 LSB pārstāvji,  NMPD direktore L.Cipule, 7 NMPD pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

 1. NMPD hospitalizācijas plāns
 2. Pacientu pārvešana no slimnīcām
 3. Nepamatotie izsaukumi NMPD
 4. Dažādi

Vienojas:

 1. NMPD izmantos 24/7 iekļautos slimnīcu speciālistu pakalpojumus.

            Papildspecialitāšu tabulu slimnīcas atjaunos un informēs MNPD.

            MNPD un LSB kopīgi rosinās Hospitalizācijas plāna izmaiņas, iekļaujot zemākā līmeņa slimnīcu specialitāšu ārstu un slimnīcu traumu punktu

pakalpojumu izmantošanu atbilstošu pakalpojumu sniegšanā.

 1.    Pārvešanu uz augstāko līmeni – vērsties SMD, kas nodrošinās pārvešanu.

            Iespējams tieši zvanīt 113 – tālāk savienos ar SMC.

            Pārvešana uz zemāko līmeni – maksas pakalpojums.

 1. NMPD tiksies ar ĢĀ par šo jautājumu risināšanu:

–         Rīgā no 600 izsaukumiem -200 nepamatoti

–         Resursu izšķērdība

–         Brīdinās ĢĀ par rēķinu piestādīšanu.

13.03.2018. notika Saeimas komisijas sēde par Mediķu darba algu nodrošinājumu slimnīcās.

Piedalījās:  5 Saeimas deputāti, 2 VM pārstāvji, 2 NVD pārstāvji, 2 LVSADA pārstāvji, LĀB prezidents – P.Apinis, LSB pārstāvji – M.Kauliņa, T.Ešenvalde, U.Muskovs, J.Kalējs, mediju pārstāvji.

NVV prezentācija par  algu pieaugumu 2018. Ārstiem- 31%, māsām -26% .
LSB pārstāvji informēja par algu nodrošinājumu slimnīcās

Informācija atšķirīga no NVD prezentētās, algu pieaugumu nodrošina ar papildus darbu(vairāk par 160st/mēnesī un maksas pakalpojumiem)
LSB pārstāvji pēc sanāksmes informēja arī mēdiju pārstāvjus.

Vienojās:
VM jāatjauno darba grupas darbību par mediķu darba algu pieaugumu līdz 2020.gadam

2018. gada 2. martā Talsos notika LSB kopsapulce un LSB valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas

Sēdē piedalījās 21 slimnīcu pārstāvji. Tika apskatīta jaunā Talsu slimnīca un notika valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas.

2018. gada 22. februārī Nr. 3, LSB sēde notika NVD telpās.

Sēdē piedalās: 25 LSB pārstāvji,  NVD direktore I.Milaševica, NVD pārstāvji.

Apspriežamie jautājumi:

 1. Plānveida īslaicīgās ķirurģija pakalpojumu
 2. Hronisko pacientu aprūpe
 3. Tarifu izmaiņas
 4. Algu nodrošinājums 2018.g. līgumos
 5. Dažādi

Vienojas:

 1. Pēc 1 mēneša rezultātiem precizēs saistītās manipulācijas.

Iespējams finansējuma koriģējums pēc 1 mēneša faktiskiem datiem.

 1. NVD informēs LSB par virzību. Izsūtīs hronisko pacientu DG (jau saņemts).
 2. Papildus skaidrojumā DGR – modelī apmaksa visiem pēc Lokālo slimnīcu tarifa.

            Tabulās uzrādītie tarifi – programmu apmaksai neatkarīgi no līmeņa.

            Dzemdību samaksa vienāda visās slimnīcās.

 1. Finansējuma pieprasījums Perinatāliem centriem sagatavots un iesniegts VM – gaida risinājumu.

            Tam visam nepieciešams papildus finansējums un MK 1529 grozījumi.

            Tas viss ir VM kompetencē.

 1.  Rezidentu nodarbināšana slimnīcās neatbilst likumdošanai.

Tiek apmaksāta dežūrspeciālista slodze, kurš attālināti uzrauga rezidentu.

NVD zināma LSB un VM vienošanās šajā jautājumā.

Tam nepieciešama likumdošanas bāzes izmaiņa.

 

2018. gada 29. janvārī notika VM sēde par mediķu darba algām.

Sēdē piedalījās:  No VM – valsts sekretārs A. Lapiņš, D. Murmane Umbraško, Ē. Miķītis, NVD pārstāvji, No LSB – J. Lācis, Ā. Pētersons, A. Stuburs, U. Muskovs, E. Liepiņš, A. Ķipurs, M. Kauliņa, J. Bogušs, A. Vāne, J. Kalējs

Galvenie secinājumi:

 1. VM noteiktās Zemākās algas nav vis 1125EUR, bet 899Eur ārstiem, māsām – 595EUR
 2. VM komunikācija ar sabiedrību un mediķiem neskaidra un pārprasta
 3. Solot vidējās algas (nevis zemākās) un % pieaugumu
 4. Palielinājums nāk tikai kopā ar piemaksām
 5. Tātad jaunie ārsti var rēķināties tikai 899EUR, jo nav darba stāža un kaitīguma
 6. 1125EUR būs ar šīm piemaksām
 7. 1547EUR būs ar nakts darba un svētku, brīvdienu piemaksām, pagarinātais normālais darba laiku
 8. Lielas neskaidrības ar dienas stacionāra un plānveida īslaicīgā ķirurģijā (jo pielieto DRG un koeficientu)
 9. Med. iekārtu sertifikācija – neskaidra

Vienojas:

 1. VM šonedēļ izsūtīs savus priekšlikumus apmaksas modeļiem ambulatoriem un plānveida ķirurģijas pakalpojumiem
 2. Gaidīs komentārus 1 nedēļu
 3. Tad – galīgais variants

Pielikumā:

VM informācija par algām VMalgas

VM informācija par piesaisti reģioniem KARTIBA_cilvekresursu_piesaistei_pielikumi_SAM925

2018. gada 24. janvārī Nr. 1, LSB  sēde notika stacionārā “Biķernieki” plkst. 14:00.

Sēdē piedalās: 17 LSB pārstāvji un VI direktore I.Dreika

Apspriežamie jautājumi:

 1. VI plānotās aktivitātes 2018.g.
 2. LSB un VI sadarbības iespējas
 3. Dažādi

Vienojas:

 1. VI kopā LSB izstrādās slimnīcu kvalitātes pašnovērtējuma anketas katra līmeņa slimnīcām.

Pēc LSB kvalitātes apmācību kursiem aprīlī, organizēt kopēju tikšanos par slimnīcu kvalitātes kritērijiem.

 1. Aicina slimnīcās organizēt komisiju, kas analizē un izskata savas nepilnības un kļūdas.

Aicina  LSB būt kā ekspertiem sūdzību izskatīšanas gadījumos.

Pievērst uzmanību informācijas sniegšanai tikai pacientam un piederīgiem.

Aicina LSB pirms katras tiesvedības vispirms vērstie VI jautājuma noskaidrošanai.

Pilnveidot datu apriti ar slimnīcām –neprasīs jau pieejamo un iesniegto informāciju atkārtoti.

Visos neskaidrību un jautājumu gadījumos vērsties tieši pie VI vadītājas – Indras Dreikas – tel. 29254419, e-pasts-indra.dreika@vi.gov.lv, atbildēs uz visiem jautājumiem.

Risināt kopā ar VI un NVD par nesertificētu ārstu pensionāru dalību VA pakalpojumu sniegšanā.

 1. LSB deleģējusi 6 LSB pārstāvjus VM darba grupā – māsu profesijas standartu noteikšanai.

Tā kā mainījies slimnīcu līmeņu sadalījums, organizēt tikšanos ar jauno NMPD vadītāju par hospitalizācijas plāna izmaiņām atbilstoši katram līmenim.

2018. gada 23. janvārī notika VM notika darba grupas sēde par cilvēkresursu piesaisti reģioniem

No LSB piedalījās -J.Lācis, J.Kalējs

MK 158. Not. – nosaka darbinieku piesaisti un apmaksu reģioniem no 2017.g. 23.marta

– Uz to var pretendēt jau no 2017..g. 23.marta, tie kuri atbilst šiem noteikumiem

– Piešķirtā summa neapliekas ar nodokļiem

– Projekts darbojas līdz 2023.gadam

Pielikumā – prezentācija ->  Plāns cilvēkresursu piesaistei reģionos

Prezentācijā – nav pareizi slimnīcu līmeņi un speciālistu tabula To vēl koriģēs un VM aicina LSB sūtīt savus komentārus un priekšlikumus.

2018. gada 16. janvārī notika Saeimas komisijas sēde par e – veselības jautājumiem.

Sēdē piedalās: 13 saeimas deputāti, VM valsts sekretārs -A.Lapiņš, NVD direktore I.Milaševica un 2 pārstāvji, abas ĢĀ asociācijas, LĀB, Ģenerālprokuratūras pārstāvis, IT speciālists I.Poikāns(NEO), no LSB piedalījās J.Kalējs

NVD – informēja par e-veselības darbību, minot tikai nelielas grūtības un lietotāju pašu Atbildību un nemācēšanu lietot sistēmu Nepieciešama tikai apmācība un nelielas korekcijas un uzlabojumi Atdzīst – no 20 valstīm mēģināts ielauzties sistēmā, bet dati nav noplūduši

LSB informēja par situāciju slimnīcās ar e-veselības problēmām. Nespēju piesaistīt rezidentus sistēmai Pēc NVD atbildes – rezidentiem pašiem jāreģistrējas sistēmā, tad būs piekļuve, un tas jādara katrā slimnīcā un apmācību ciklā GĀ – par savām problēmām

I.Poikāns

– sistēma nav droša, neatbilst IT drošības standartiem

– brīvprātīgi vairākas reizes piedāvājis NVD palīdzēt to pilnveidot -NVD nav vēlējies

– līdzīgi arī ar LU  IT fakultātes speciālistiem- NVD nav vēlējies

– šo vairs nevar uzlabot – jābūvē tikai jauna, un ātri

 

ģenerālprokuratūra

– iepriekšējā naudas(~13mlj.Eur) izlietojumā nesaskata nozieguma pazīmes

– nav pamata kriminālprocesam

 

Saeimas deputāti

– atbildīgiem par līdzekļu izšķērdēšanu jāsēž cietumā – kaut uz nelielu laiku

– vai jāpiesaista sabiedriskā darbā – ieviest e-veselību Latvijā

– prokuratūra neaizstāv nodokļu maksātāju intereses

– VM uzskata Saeimu par dumjiem, lai risinātu šo problēmu

– nav iekļauti visi lietotāji, kam nepieciešama sistēma

– sistēma nav testēta ar ārstiem

Bijis tikai piedāvājums – brīvprātīgi palietot

– nav veikta drošības analīze

– nav jēgas risināt mazās problēmas, būs tikai sliktāk – jābūvē jauna

– kāds jāsauc arī pie atbildības

– nepieciešams neatkarīgs audits visai sistēmai

 

Lēmums

– līdz 02.02.2018. VM gatavot pilnīgu atskaiti

– VM grozīt MK 175 not. par piekļuvi

– prokuratūrai izvērtēt un atsākt pārbaudi

– VM – par drošības jautājumiem izskatīs turpmākajā Saeimas sēdē

2018. gada 10. janvārī Nr. 1, LSB sēde notika NVD telpās plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji, 3 NVD pārstāvji, NVD direktore
Apspriežamie jautājumi:
1. VA pakalpojumu tarifi

2. Pagarinātais normālais darba laiks – apmaksa

3. Slimnīcu 2018.līgumi

4. Plānotais slimnīcu līmeņu nodrošinājums

5. Dažādi

Vienojas:

1. Noteikt terciālās aprūpes kritērijus. Izstrādāt atsevišķus tarifus terciālai aprūpei un izsūtīt LSB savus priekšlikumus.
2. Tarifu aprēķins ir skaidrs tikai minimālām algām. Jēdzienu – “darba samaksas” vēl precizēs.
3. NVD sagatavos ieskatu par hroniskā pacienta definēšanu un atbilstošo stacionāra ārstēšanas līmeni.. NVD informēs LSB par kritērijiem.
4. Precizēt kritērijus ar LSB par – plānveida īslaicīgā ķirurģija.

5. NVD aicina LSB biedrus informēt par e-veselības sistēmas darbību.

2017. gada 06. decembrī Nr. 12, LSB  sēde notika stacionārā “Biķernieki” plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 11 LSB pārstāvji un Saeimas VA apakškomisijas vadītājs R.Ražuks.

Apspriežamie jautājumi:

 1. VA finansēšanas likums
 2. Dienas stacionāru pakalpojumu izmaiņas
 3. Slimnīcu 2018.līgumi
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. Saeimas lēmums ir organizēt darba grupu par privātā sektora sniegto pakalpojumu apmaksu, pie Ministru prezidenta ar 2 Saeimas deputātu piedalīšanos.
 2. Saeimas komisija vēl aicinās VM un NVD sniegt informāciju par plānotām izmaiņām dienas stacionāros un e-veselības jautājumos, kā arī aicina LSB piedalīties sanāksmēs –  12.12.17. par e-veselību un 19.12.17. par dienas stacionāru jautājumu.
 3. Pēc NVD telefoniskas informācijas 2018.g. līgumi var tikt piedāvāti tikai pēc jauno MK 1529.grozījumu pieņemšanas.
 4. Informē par HOPE apmaiņas programmas gala konferenci Stokholmā 03.-06.06.2018.

28.11.2017. notika Saeimas komisijas sēde par NVD tālāko attīstību un tālāko VA pakalpojumu sniegšanas jautājumiem.

Piedalījās 8 Saeimas deputāti(6 no tiem – ārsti), VM- D.Mūrmane-Umbraško, NVD-I.Milaševica No LSB piedalījās D.Širovs, J.Kalējs. NVD prezentēja attīstības projektu (pielikumā). LSB galvenie jautājumi: – Dienas stacionāra pakalpojumu izmaiņas(LSB gaida informāciju no 07.11.2017) – Nekonsultēšananās ar slimnīcu vadītājiem – pakalpojumu sniedzējiem – Tarifu neatbilstība plānoto algu līmenim(ārstēšanas epizode -1 mēnesi) – Mamogrāfijas stratēģiskā iepirkuma zemā apmaksa nenodrošina algu līmeni Deputāti: – Dienas stacionāru pakalpojumu izmaiņām jābūt pamatotām – Stacionāra pakalpojumi izmaksā dārgāk, jādomā par nakts uzturēšanos nodrošinājumu sevišķi reģionos – Saeima ir nobalsojusi par VA budžetu- algām jābūt no 01.01.2018. – Stratēģiskam piepirkumam IVF jomā nepieciešams pacientu reģistrs Nolemj: – VM un NVD informēt LSB un apspriest jauno dienas stacionāra pakalpojumu sarakstu – Algu neatbilstības jautājumu risināt ar 2018.gada sākumu – Saeimas komisijas deputāti vēlas tikties ar LSB tuvākajā laikā lai apspriestu šos jautājumus – Iespējamā tikšanās ar LSB – 06.12.2017. plkst.13:00 LSB telpās (lūdzu Jūsu viedokli). NVD-attistiba_prezentacija-Saeimai_2017_28112017

09.11.2017. Rīgā notika Eiropas Komisijas organizēta Eiropas semestra konference

Darba kārtībā: – Latvijas VA politika un pieejamība Piedalījās: EK – 7 eksperti 2 LSB pārstāvji – A.Stuburs, J.Kalējs, LĀB vadītājs P.Apinis, PVO vadītāja A.Rurāne, D.Behmane un LVSADA pārstāve Latvijas puse informēja par patreizējo stāvokli VA sakarā ar neskaidro likumdošanu MK1529.not., VA % finansējumu no IKP, cilvēkresursu nepietiekamību un citām problēmām VA reformas gaitā, kā arī atbildēja uz EK ekspertu uzdotiem jautājumiem. EK semestra konferences mērķis ir novērtēt Latvijas VA sistēmu un sagatavot EK attiecīgo ziņojumu. LSB arī ieteica EK ekspertiem pārlasīt iepriekšējos ziņojumus un analizēt to ieteikumus Latvijā. EK plāno pabeigt ziņojumu 2018.g. februārī un tas būs pieejams EK mājas lapā. Neskaidrību jautājumos kontaktēsies ar LSB.

2017. gada 7. novembrī Nr. 11, LSB sēde notika NVD telpās plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 25 LSB pārstāvji, VM valsts sekretāra v.i. –D.Mūrmane – Umbraško, NVD direktore – I.Milaševica, NVD Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktore – O.Andrejevska, VADA pārstāvis – Z.Lasovskis. Apspriežamie jautājumi:

 1. MK 1529 grozījumi;
 2. Darba samaksas nodrošinājums tarifos, tarifu atšifrējums;
 3. Pakalpojumu pārdale dienas stacionārs/slimnīcas;
 4. Slimnīcu 2018. gada līgumi;
 5. Dažādi.

Vienojas:

 1. Grozījumu apstiprināšana ir VM kompetence. NVD apkopo VM viedokli. Galvenais – tarifos iekļaut darba samaksas pielikumu.
 2. Pārskatīt speciālistu darba samaksas sadaļu, ņemot vērā apmeklējumu skaitu 1 epizodes laikā (1 mēnesī) 2018. gada sākumā. Tā kā slimnīcas saņem samaksu par ārstētiem pacientiem un to skaitu, LSB atbalsta NVD nostāju par darba samaksas pieauguma iekļaušanu tarifa D daļā.
 3. NVD izstrādās jaunu variantu dienas stacionāriem un par jauno variantu informēs LSB.
 4. Slimnīcu līgumus 2018. gadam rēķinās pēc budžeta apstiprināšanas Saeimā, novembrī. Slimnīcām tiks piedāvāti 1 mēneša laikā pēc budžeta apstiprināšanas. Kontroles skaitļi būs zināmi nedaudz agrāk.
 5. LSB informē par NVD neatmaksātiem psihiatrisko pacientu ārstēšanas rēķiniem.

2017. gada 13. oktobrī notika Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sēde.

Sēdē piedalās: LSB, VM, LVSADA pārstāvji Apspriežamie jautājumi:

 1. Jautājums par 2018. gada valsts budžeta projektu.

Vienojas: Pieņemto lēmumu iesniegt izskatīšanai Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 1. Precizēt likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju), norādot, ka Veselības ministrijai ir paredzēts finansējums ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai 116,9 milj. eiro, atbilstoši Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes lēmumiem, tai skaitā no plānotiem ieņēmumiem no VSAOI sadales veselības aprūpes finansēšanai.
 2. Papildināt likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” 1. pantu ar 5. punktu šādā redakcijā: “5) valsts ilgtspējas stiprināšana, kāpinot veselības aprūpes valsts budžeta finansējumu pret iekšzemes kopproduktu un sasniedzot 4% 2020. gadā.”
 3. Papildināt likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” paskaidrojumu sadaļu “29. Veselības ministrija” ar norādi, ka 2020. gadā Veselības ministrijas kopējie izdevumi veido 4% no prognozētā iekšzemes kopprodukta.
 4. Papildināt likumprojekta “Par valsts budžetu 2018. gadam” paskaidrojumu sadaļas “29. Veselības ministrija” tabulu “Prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2018. gada līdz 2020. gadam” ar 4. punktu “Darba samaksas paaugstināšana” – izdevumi, eiro: 2018. g. – 116,9 milj. eiro, 2019. g. –185,0 milj. eiro (tai skaitā jautājums par papildus nepieciešamiem 53,8 milj. eiro virzāms kā starpnozaru prioritārais pasākums un izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” sagatavošanas procesā), 2020. g. – 253,0 eiro (tai skaitā jautājums par papildus nepieciešamiem 115,9 milj. Eiro virzāms kā starpnozaru prioritārais pasākums un izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” sagatavošanas procesā) pamatojums – Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes 2017. gada 29. jūnija, 24. augusta un 10. oktobra lēmumi.

2017. gada 27. septembrī Nr. 10, LSB sēde notika VM telpās plkst. 10:00.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji, RAKUS, TOS, PNS, NRC Vaivari pārstāvji (kopā) 13, VM – A.Čakša, VM valsts sekretāra v.i. – D.Mūrmane – Umbraško, VM ārstniecības departamenta direktors Ē.Miķītis, NVD direktore I.Milaševica. Apspriežamie jautājumi:

 1. Veselības aprūpes budžets 2018.–2020. gadam, VA finansēšanas likums;
 2. Stratēģiskais iepirkums;
 3. Pagarinātais normālais darba laiks – apmaksa;
 4. Plānotais slimnīcu līmeņu nodrošinājums;
 5. Papildus finansējuma pieprasījums slimnīcu darbībai;
 6. Dažādi (VK revīzija slimnīcās, pacientu pārvešana).

Vienojas:

 1. VM nostāja sakrīt ar LSB viedokli plānotā finansējuma nepietiekošā apjomā.
 2. Mērķis – veicināt efektīvu pakalpojumu sniegšanu. Attiecas uz mamogrāfiju, onkoloģiju, plānveida operācijām un IVF. Sakarā ar zemo samaksu, slimnīcas apsver iespēju nepieteikties mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanai 2018. gadam.
 3. Sēdes laikā vienojas par katra līmeņa slimnīcu dalību apmaksas modeļa izstrādē.
 4. VM oktobra beigās atsūtīs slimnīcām normatīvus. Iesaka II līmeņa slimnīcām veidot apvienības ar III līmeni. I līmenim nav īpašas vajadzības sadarbībai, ja vienīgi papildus finansējums no ESF.
 5. VM prasīja līdzekļus tikai savas pakļautības slimnīcām. Pašvaldības arī var prasīt ko līdzīgu, savām slimnīcām.
 6. Slimnieku pārvešanai nav nepieciešama saskaņošana. VM par to informēs NMPD – nepieprasīt saskaņošanu. Slimniekam jānonāk atbilstošā līmeņa ārstniecības iestādē un jāsaņem atbilstoša ārstēšana.

2017. gada 22. augustā Nr. 9, LSB sēde notika Valsts kontroles telpās, Skanstes ielā 50, plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: 5 LSB pārstāvji, VK departamenta direktore – I.Vēvere, VK departamenta referents-M.Zvirgzdiņš, 2 VK darbinieki. Apspriežamie jautājumi:

 1. VK revīzija cilvēkresursu jomā un vēstule slimnīcām;
 2. LSB sadarbība ar VK un iegūto datu analīze.

Vienojas: Revīzijas laikā slimnīcām ziņot par iespējamām grūtībām un sarežģījumiem. Revīzijas laikā Valsts Kontrolei tikties ar LSB un apspriest informāciju. Pirmā tikšanās, pēc datu iegūšanas plānota 2017. gada decembrī.

2017. gada 05. jūlijā Nr. 8, LSB sēde notika Jūrmalas slimnīcā plkst. 14:00.

Apspriežamie jautājumi:

 1. Iespējamā slimnīcu darbība ģimenes ārstu streika laikā;
 2. LSB sadarbība ar mediju aģentūru;
 3. Valsts kontroles vēstule slimnīcām;
 4. Dažādi (HOPE, VK darba grupa, ESF sadales kritēriji, NVD iepirkuma kritēriji, ĀL piemērošanas metodika un NVD līguma papildinājumi).

Vienojas:

 1. Pieprasīt informāciju no NVD par streikotājiem pa reģioniem (sazinoties 06.07. telefoniski – NVD un VM nav precīzas informācijas par streikojošiem ģimenes ārstiem, jo to nesniedzot ĢĀ asociācija un tādas informācijas pieprasīšana esot prettiesiska).
 2. Turpināt sadarbību ar Mediju aģentūru un mainīt vienošanās nosacījumus. Uz nākošo LSB valdes sēdi vienojas aicināt mediju aģentūru.
 3. Aicināt Valsts Kontroli uz kopēju tikšanos ar LSB (iepriekš bija vienošanās tikties jūlija vidū ar atbildīgo departamenta vadību).
 4. Tā kā LSB slimnīcām nav pietiekošas aktivitātes HOPE apmaiņas programmā, aicina kādu LSB slimnīcu izvirzīt HOPE.Par VM darba grupu cilvēkresursu jautājumā – nav apkopoti iepriekšējās darba grupas rezultāti ar LSB pārstāvju dalību. Pašreiz ir izvirzīti 2 LSB pārstāvji.ESF finansējums sadalīts politiski un nav saistīts ar reālām vajadzībām, pārkāpjot konkurences likumu. Iespējams – vērsties konkurences padomē.Par NVD iepirkuma kritērijiem, vienojas sazināties ar NVD.VM nav atsūtījusi LSB ĀL grozījumu piemērošanas metodiku un NVD līguma papildinājumu (sazinoties 06.07. ar VM un NVD, tika saņemta informācija, ka VM atbildīgā persona nākamajā nedēļā sagatavos un izsūtīs metodiku LSB un NVD, lai sagatavotu līguma papildinājumu grozījumus).

2017. gada 26. jūnijā Nr. 7, LSB sēde notika VM telpās plkst. 15:00.

Sēdē piedalās: 30 LSB pārstāvji, VM – A.Čakša, VM valsts sekretāra vietniece – E.Pole, VM valsts sekretāra vietniece – D.Mūrmane – Umbraško, 6 VM pārstāvji, 3 NVD pārstāvji, 4 BKUS pārstāvji, 2 RAKUS pārstāvji, 4 NMPD pārstāvji, Liepājas slimnīcas valdes priekšsēdētājs E.Striks. Apspriežamie jautājumi:

 1. Iespējamā slimnīcu darbība ģimenes ārstu streika laikā;
 2. Ārstniecības likuma grozījumi papildus darba laika apmaksā;
 3. Rezidentu sadales plāns 2017. gadam;
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM tuvākajā laikā izsūtīs informāciju par iespējamo slimnīcu darbību un pakalpojumu nodrošināšanu ĢĀ streika laikā. NVD informēs slimnīcas par apmaksas modeli, slimnīcu darbiniekiem sniedzot papildus pakalpojumus.
 2. VM izsūtīs slimnīcām skaidrojumu par Ārstniecības likuma grozījumu pielietošanas metodiku.
 3. Galīgais rezidentu sadalījums tiks zināms pēc pieteikumu beigām. Tika nedaudz izmainīts speciālistu saraksts.
 4. Par LSB tikšanos ar Valsts Kontroli par datu sniegšanu.

2017. gada 02. jūnijā Nr. 6, LSB sēde notika VM telpās plkst. 11:00.

Sēdē piedalās: 26 LSB pārstāvji, VM – A.Čakša, VM valsts sekretāra vietniece – E.Pole, VM ārstniecības departamenta direktors Ē.Miķītis, 4 NVD pārstāvji, Liepājas slimnīcas valdes priekšsēdētājs E.Striks. Apspriežamie jautājumi:

 1. Rezidentu un nesertificētu ārstu uzraudzība slimnīcās;
 2. Veselības aprūpes iespējamie papildus finansēšanas modeļi;
 3. Insulta pacientu aprūpe slimnīcās;
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. LSB kopā ar VM un LĀB vienojas risināt jautājumu par pieredzējušu ārstu ar darba stāžu virs 20 – 30 gadu, obligātās sertifikācijas atlikšanu. VM risinās jautājumu par medicīnas stažieru uzraudzību un vecmāšu iekļaušanu slimnīcu darba tirgū.
 2. Par papildus 2 milj. EUR piešķiršanu virsstundu apmaksai, katrai slimnīcai būs līguma grozījumi pēc MK rīkojuma pieņemšanas. VM informēs par papildus finansējuma modeļa ieviešanu.
 3. Slimnīcām pašām izvērtēt insulta slimnieku aprūpi. VM kopā ar prof. Asociāciju izstādās algoritmus insulta slimnieku aprūpei dažādos līmeņos un iepazīstinās ar tiem LSB.
 4. Par VI direktora vietas izpildītāju nozīmēts Ē.Miķītis.

2017.gada 16.maijā  LSB  3 pārstāvji piedalījās Saeimas organizētā darba grupas sēdē

Saeimas telpās plkst. 10:00.

Sēdē piedalās: 3 LSB pārstāvji, 3 Saeimas deputāti, VM – 2 pārstāvji,  LDDK, Māsu arodbiedrības pārstāvji Apspriežamie jautājumi:

 1. Mediķu papildus normālā darba laika samazināšana;
 2. Iespējamie papildus finansējuma avoti samazinājuma nodrošināšanā;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. Saeimas prezentē papildus normālā darba laika samazināšana plāna projektu
 2. Projekta  gala variantu jāsaskaņo ar Saeimas Juridisko biroju
 3. VM uzdod pilveidot projekta anotācijas sadaļu
 4. Saeimas deputāti paredz  finansējuma avotus no valdības līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2017.gadā -ap 3mlj.EUR

2017.gada 10.maijā  LSB  3 pārstāvji piedalījās Saeimas apkškomisijas sēdē

Saeimas telpās plkst. 10:00.

Sēdē piedalās: 3 LSB pārstāvji, 9 Saeimas deputāti, VM – A.Čakša, LĀB – P.Apinis, LVSADA- V.Keris Apspriežamie jautājumi:

 1. Reforma slimnīcās;
 2. Iespējamie papildus finansējuma avoti reformai slimnīcās;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM informē par slimnīcu reformu plānu
 2. Saeimas deputāti neredz reformas finansējuma avotus no 2018.g.budžeta
 3. Ja neatradīs finansējuma avotus reformas ieviešanai – tā var palikt vēlējuma formā

2017.gada 09.maijā Nr. 5, LSB  sēde notika VID telpās plkst. 12:00.

Sēdē piedalās: 6 LSB pārstāvji, 4 VID speciālisti Apspriežamie jautājumi:

 1. Jauno kases aparātu ieviešanas problēmas slimnīcās;
 2. Iespējamie risinājumi slimnīcām;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. Jaunie kases aparāti jāievieš atbilstoši MK 96.not. no 01.07.2017. ;
 2. Slimnīcām jāizvērtē vai ieviest kases aprātus ar fiskālām atmiņām, vai vienotu kases sistēmu
 3. slimnīcām kases aparātus ieteicams iegādāties tieši no ražotājiem par zemākām cenām ~350.00EUR
 4. slimnīcām apsvērt jautājumu par atsevišķu struktūrvienību nodalīšanu ar apgrozījumu zem 350000EUR

2017.gada 03.maijā Nr. 4, LSB valdes sēde notika PSKUS telpās plkst. 14:00.

Sēdē piedalās: 14 LSB pārstāvji, PSKUS valdes pr.-tāja- I.Kreicberga, VM valsts sekretāra vietniece- E.Pole, PSKUS rezidentu apmācības koordinators-D.Krieviņš Apspriežamie jautājumi:

 1. Rezidentu apmācības un sadales principi PSKUS;
 2. PSKUS jaunā korpusa apskate;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. Rezidentu apmācības plānam jāatbilst  slimnīcu pieprasījumam;
 2. Par papildus rezidentu vietām un maksas rezidentiem kontaktēties ar dr. D. Krieviņu
 3. Rezidentu apmācības plānu 2018.gadam saskaņot ar slimnīcu iesniegtiem pieprasījumiem
 4. Slimnīcu vadītāji iepazīstas ar PSKUS jauno korpusu

2017.gada 21.aprīlī Nr. 3, LSB valdes sēde notika VM telpās plkst. 11:00.

Sēdē piedalās: 23 LSB pārstāvji, VM- A.Čakša, VM valsts sekretāra vietniece- E.Pole, VI direktora vietniece-I.Šica Apspriežamie jautājumi:

 1. Reformu plāns, slimnīcu kartējums;
 2. Veselības Inspekcijas pārbaudes slimnīcās un pagarinātā normālā darba laika ievērošana;
 3. Rezidentu apmācības plāns 2018.gadam
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. Slimnīcu reformu plāns un  slimnīcu kartējums vēl jāprecizē reģionu līmenī;
 2. Izstrādāt vienotus kritērijus slimnīcu medicīnas personāla uzraudzībai.
 3. Rezidentu apmācības plānu 2018.gadam saskaņot ar slimnīcu iesniegtiem pieprasījumiem

2017.gada 22.martā Nr. 2, LSB valdes sēde notika VM telpās plkst. 12:30.

Sēdē piedalās: VM, VM valsts sekretāra vietniece Par:

 1. Algu pielikuma sadales principi;
 2. Radioloģisko tarifu izmaiņas;
 3. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM tiksies ar LSB Aprīļa vidu- apspriest plānoto slimnīcu kartējumu;
 2. Materiālus VM izsūtīs iepriekšs.

2017.gada 9.februārī Nr.1, LSB valdes sēde notika VM telpās plkst. 13:00.

Sēdē piedalās: VM, VM padomnieki, NVD direktore Par:

 1. E-veselības ieviešana;
 2. Radioloģisko tarifu izmaiņas;
 3. 2017.g. slimnīcu līgumi;
 4. Dažādi.

Vienojas:

 1. VM ar 01.04.2017.g papildus piešķir NMP slimnīcām 101 000 EUR personāla apmaksai nodrošinot 24/7 pakalpojumus;
 2. Tākā papildus kompensācija ir tikai slimnīcām, kas sniedz NMP pakalpojumus, VM nepieciešams risināt ambulatorā sektorā sniegto pakalpojumu apmaksas vai kompensācijas jautājumu.

2016. gada 19.decembrī Nr. 18, LSB valdes sēde notika Jūrmalas slimnīcā.

Piedalījās: VM, VM padomniece Par:

 1. VA informācija par PB pētījumu un slimnīcu kartējumu;
 2. Radioloģisko tarifu izmaiņas;
 3. DRG ieviešana;
 4. 1529.MK noteikumi un papildus 2.5mlj EUR sadalījums, pieejamības nodrošināšanai 2016.g.;
 5. Slimnīcu 2017.gada līgumi;
 6. Dažādi- a) HOPE mācību seminārs 2-3 februārī. B) LSB kopsapulce 2017.g.

2016. gada 01. novembrī Nr. 17, LSB valdes sēde notika VM telpās.

Piedalījās: VM, VM valsts sekretārs, VM padomniece, VM ārstniecības Dep. direktors, NVD direktore Par:

 1. VA informācija par slimnīcu kartējumu un 2017.gada līgumiem;
 2. VA kvotu izpilde un pacientu pieejamības nodrošināšana 2016.g.;
 3. Dažādi.

2016. gada 26. oktobrī Nr. 16, LSB valdes sēde notika Stacionārs “ Biķernieki”.

 1. VA kvotu izpilde un pacientu pieejamības nodrošināšana 2016.g.;
 2. LSB un KIB sadarbības iespējas risinot slimnīcu parādnieku jautājums;
 3. VADC priekšlikumi par Asins dienesta reorganizāciju;
 4. Par MK 581 apspriedi;
 5. Dažādi.

2016. gada 27. septembrī Nr. 15, LSB valdes sēde notika LĀB telpās.

Piedalījās: LĀB prezidents, 12 LĀB valdes  locekļi. Par:

 1. PB ziņojuma apspriešana;
 2. VA 2017.g. budžeta projekts.

2016.gada 23. septembrī Nr. 14, LSB valdes sēde notika NVD telpās.

Piedalījās: PB pārstāvji Par:

 1. PB ziņojuma apspriešana;
 2. LSB tālākā rīcība;
 3. Dažādi.

2016. gada 16.septembrī Nr. 13, LSB valdes sēde notika VM telpās.

Piedalās: VM, VM valsts sekretārs, VM padomniece, VM ārstniecības Dep. direktors. Par:

 1. VA 2017.g. budžeta projekts;
 2. VA kvotu izpilde un pacientu pieejamības nodrošināšana 2016.g.;
 3. PB pētījuma rezultāti;
 4. Dažādi- a) LVSADA aktivitātes.

2016. gada 30.augustā Nr. 12, LSB valdes sēde notika Stacionāra” Biķernieki” Lielvārdes ielā 86,Rīgā.

Par:

 1. Komunikāciju aģentūras piedāvājus LSB;
 2. Par VM darba grupas sanāksmi 02.09.2016;
 3. Par rezidentu apmācību un piesaisti reģioniem;
 4. Par sarunām ar VM;
 5. PB ziņojums;
 6. Dažādi.

2016.gada 06. jūlijā Nr. 11, LSB valdes sēde notika VM telpās.

Piedalījās: VM, VM padomniece, VM ārstniecības dep.direktors, NVD direktora vietnieks Par:

 1. VM jaunākās aktivitātes un sadarbība ar LSB;
 2. Valdības rīcības plāna izpilde- pakalpojumu grozs,tarifi,NMP;
 3. VA finansējuma iespējas-ambulatoro pakalpojumu finansējuma atjaunošana ,apdrošināšanas moduļi;
 4. Asinsdonoru centra reorganizācija;
 5. Laboratoriju akreditācija 2017.g.;
 6. Dažādi- A.Čakšas iesniegums: Par e-veselības ieviešanu, par alkohola ekspertīzi slimnīcās.

2016.gada 13. jūnijā Nr. 10, LSB valdes sēde notika Stacionārs “ Biķernieki” Lielvārdes ielā 68, Rīgā.

Piedalījās: VADC direktore,VADC pārstāvji Par:

 1. VADC priekšlikumi par Asins dienesta reorganizāciju;
 2. Par MK 581 apspriedi;
 3. Dažādi.

Par Valsts asins donora centru.

Latvijas slimnīcu biedrībai (LSB) ir informācija par Veselības ministrijas plāniem reorganizēt valsts asinsdonoru centru darbu reģionos. Latvijas slimnīcu vadītāji nav iepazīstināti ar plānotām reformām un tas nav apspriestas ar reformās iesaistītām pusēm. Pēc LSB esošās informācijas plānots centralizēt visu asins donoru centrus, līdz ar to samazinot to lomu pacientu nodrošināšana ar asins komponentiem tieši Latvijas reģionos. Tas var būtiski apgrūtināt asins saņemšanu, sevišķi smagajos gadījumos (piemēram pie dzemdību asiņošanām). Līdz ar to LSB 13.jūnijā plkst.: 13:00 aicina VM un Valsts asinsdonora centra pārstāvjus uz tikšanos, lai slimnīcu vadītājus iepazīstinātu ar plānotajām reformām un izskaidrotu to pamatojumus un uzlabojumus, tieši pacientiem saņemot asinis un asins komponentus, kas nepieciešami ārstniecības procesa nodrošināšanai.

Par 31. maija valdes sēdi

 1. gada 31. maijā LSB atklātā valdes sēdē apsprieda VM jaunos normatīvos aktus, kas saistīti ar ierosinājumu ieviest papildus maksu medicīnas tehnoloģiju reģistrācijas un asins pārliešanas centru reorganizāciju reģionos. Sēdē piedalījās 18 Latvijas slimnīcu vadītāji, kas izteica viedokli par VM piedāvātiem normatīvo aktu projektiem.
 1. Par jaunas – papildus reģistrācijas maksas ieviešanu. LSB viedoklis: Tas palielina, jau tā, lielo birokrātijas slogu, un sadārdzina kopējās izmaksas gala patērētājiem, un to atdzīts arī valsts zāļu aģentūra. Līdz ar to, var pasliktināt pacientu pieejamību veselības aprūpes pakalpojumus, jo pieaugs kopējās slimnīcas izmaksas.
 1. Par asins pārliešanas centru reorganizāciju LSB vēlas tikties ar Valsts asins donoru centru un VM pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju un kā šīs izmaiņas ietekmēs Latvijas pacientu nodrošināšanu ar asinīm tieši Latvijas reģionos.

18.03.2016. Jūrmalā notika LSB kopsapulce. Piedalījās 26 LSB biedri

Darba kārībā:

 • LSB valdes un Revīzijas komisijas ziņojumi
 • LSB aktuālie jautājumi
 • Viroterapijas klīnikas „Rigvir” apmeklējums
 • Noslēgums „Jantarnij Bereg”

LSB kopsapulces lēmumi:

 1. Veikt grozījumus LSB statūtos par izslēgšanu no LSN(par LSB biedru naudas nemaksāšanu divus gadus)(līdz šim – 2 gadus pēc kārtas)
 2. Sakarā ar LSB biedru baudas nemaksāšanu 2 gadus pēc kārtas izslēgt Liepājas reģionālo slimnīcu, Psihiatrijas centru un Piejūras slimnīcu
 3. Informēt slimnīcas, kurām ir nesamaksāti rēķini, par tālāko rīcību attiecībā uz dalību LSB
 4. Slimnīcām sniegt informāciju par iespējamām speciālistu darba vietām, lai topošie ārsti varētu ar to iepazīties
 5. Ievietot apkopoto informāciju LSB mājas lapā lsb.lv
 6. Organizēt LSB tikšanos ar topošiem rezidentiem par turpmākām darba iespējām slimnīcās
 7. Organizēt tikšanos ar FM un VID pārstāvjiem par jauno kases aparātu ieviešanu slimnīcās
 8. Sakarā ar slimnīcu jauniem līgumiem un observācijas gultu finansējumu 31.03.2016. tikties ar NVD
 9. Piedāvāt VM slēgt sadarbības Vienošanos ar LSB par mums aktuāliem jautājumiem
 10. Deleģēt LSB pārstāvi –A. Vāni piedalīties MK komitejas sēdē par MK 685 noteikumiem
 11. 03.2016. piedalīties VM sēdē par rezidentu sadales jautājumiem

2016. gada 03.marta kopējā sēde Veselības ministrijas telpās.

LSB un 27 slimnīcu vadītāji tikās ar veselības ministru G. Belēviču, pārrunāja aktuālus jautājumus;   Par Eiropas komisijas ziņojumu un Latvijas veselības aprūpes skumjo stāvokli; Par turpmāko MK noteikumu pilnveidošanu slimnīcu finansējamos jautājumos; Par pacinetu prioritāro rindu nepilnībām no 01. jūlija; Par Latvijas slimnīcu biedrības ekspertu piedalīšanos veselības aprūpes darba grupā; Par iespējamo sadarbības līgumu slēgšanu ar VM, lai risinātu galvenās pacientu veselības aprūpes problēmas slimnīcās.

2016. gada 20. janvārī sēde tika atklāta Veselības ministrijas telpās.

LSB un 35 slimnīcu vadītāj  tikās ar veselības ministru G. Belēviču, apsprieda par Slimnīcu finansējumu un papildus 10. milj. Euro pielikuma sadalījumu starp slimnīcām. Tika panākta vienošanās, ka slimnīcu kopējais finansējums 2016. gadā nebūs mazāks kā 2015. gadā, tas nozīmē, ka ārstēto pacientu daudzums būs aptuveni kā iepriekšējā gada līmenī. Vēl tika panākta vienošanās par papildus 10 milj. EUR sadali, par medicīnas darbinieku algu pielikumiem 2016. gadā, lai gan šajā jautājumā slimnīcu vadītājiem bija dažas neprecizitātes, kuras cerams, kopīgi atrisināt tiekoties ar VM pārstāvjiem tuvāko mēnešu laikā, tika runāts par vairākiem citiem, kuri nākotnē varētu uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpi un ārstēšanos slimnīcās, tai skaitā par jauno ārstu piesaistīšanu reģioniem.

Tā kā, Latvijas slimnīcu vadītājiem un Veselības ministram ir daudz nākotnē risināmu jautājumu, kas daļēji jau ir uzsākti, slimnīcu vadītāji arī turpmāk vēlētos sadarboties ar pašreizējo VM vadību.

2015. gada pārskats

Pārskata gada laikā LSB rīkojusi 14 valdes sēdes un 1 kopsapulci, kā arī neskaitāmas tikšanās ar veselības aprūpes organizētāju pārstāvjiem. LSB biedri ir 39 slimnīcas un medicīnas centri no visiem Latvijas novadiem.

LSB galvenie sanāksmju temati:

VM informācija par 2015. g. izmaiņām; Pakalpojumu tarifi un DRG sistēmas ieviešana 2015.gada; Laboratorijas akreditācija 2015. gada; Cilvēkresursu problēmas slimnīcās; LSB informācija par riska fonda aktivitātēm slimnīcā; Forte Medical ražotnes apskate un informācija; VM informācija par 2016. gada budžetu un 2015.gada; DRG sistēmas nepilnības; Valsts galvoto slimnīcu kredītu apmaksa 2016. gadā; E-veselība 2016. gadā, par papildus finansējuma sadales iespējām.